Läs senare

Så här säger lagen

föräldrasamverkanOm ett barn har föräldrar som inte kommer överens blir föräldrasamverkan svårare. Men vad gäller egentligen, rent juridiskt? I vissa fall är det nödvändigt att hålla reda på vem som är vårdnadshavare och vem som ”bara” är förälder.

13 Aug 2010

I Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan står att föräldrasamarbetet ska vara ”en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet”.

Där används ordet ”föräldrar”, men i andra dokument gäller begreppet ”vårdnadshavare”. Till exempel i förslaget till ny skollag som slår fast att utvecklingssamtalet blir obligatoriskt i förskolan.

Så här står det: ”Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personal och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal).”

Hur gör man då om båda föräldrarna är vårdnadshavare men inte kan tänka sig att komma på samma möte?

Så här svarar Kerstin Forsner, undervisningsråd på Skolverket.

– I skolan är det ju i dag reglerat till minst ett utvecklingssamtal per termin med vård- nadshavarna. Skolorna löser detta på olika sätt när vårdnadshavarna inte vill sitta i samma möte. En del skolor erbjuder två samtal. Andra säger att det är ett samtal och att det finns skriftlig information som ges till bägge vårdnadshavarna. I förslaget står det att det ska vara ett samtal per år. Om en umgängesförälder ska delta måste vårdnadshavaren ge sitt medgivande. Det kommer säkert att bli olika lösningar på förskolorna när vårdnadshavare inte kommer överens.

Föräldrar som har gemensam vårdnad har ett ansvar att informera varandra, vare sig de bor tillsammans eller inte. I lagen som reglerar vårdnadshavares ansvar för sina barn (föräldrabalken) står det att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

Om barnet har två vårdnadshavare ska de bestämma tillsammans. Men när det gäller vardagliga frågor behöver inte båda vårdnadshavarna alltid vara informerade. Om vårdnadshavarna inte bor ihop får den förälder som barnet bor hos fatta de beslut som rör den dagliga omsorgen. Det gäller till exempel mat, kläder, sovtider och barn-ets fritidssysselsättning.

Alla som jobbar i förskola och skola måste veta vad begreppet vårdnadshavare innebär. Speciellt viktigt blir det om bara den ena föräldern är vårdnadshavare. Oavsett vad man själv tycker finns det då vissa saker som man inte får göra. Det kan handla om att den ena föräldern inte får hämta barnet, eller att viss information inte får lämnas till den som är förälder men inte vårdnadshavare.

Det finns fall som hamnat hos Justitieombudsmannen (JO), som visar denna problematik. Här är ett exempel på ett fall (JO 1992/93):

En mamma, som hade enskild vårdnad, anmälde till JO att pappan fått ta med sig dottern utan att först kontakta henne. Pappan var på besök och ville julhandla med flickan och en av förskollärarna som kände pappan sedan inskolningen lät honom ta henne med sig. Han kom sedan inte tillbaka utan ringde personalen och meddelade att han var på väg till en annan stad.

JO ansåg att personalen borde ha varit extra uppmärksam eftersom de visste att mamman var ensam vårdnadshavare. JO riktade kritik mot förskolläraren för att hon inte ringde mamman och kontrollerade om det var okej att pappan tog med sig dottern.

Även när man tycker att man gör det bästa för barnet, kan det bli formellt fel. Som i det här fallet:

Föräldrarna till en pojke hade tidigare haft gemensam vårdnad, men det var ändrat till att bara mamman hade vårdnaden. Mamman hade meddelat förskolan detta i ett brev, men förskolan hade missat den informationen.

En dag kom barnet inte till förskolan, personalen sökte mamman utan att få tag i henne och blev orolig. Dagen efter tog biträdande rektorn kontakt med socialtjänsten och lämnade en så kallad orosanmälan. Ytterligare en dag senare kom barnet till förskolan. På eftermiddagen kom pappan för att hämta för det var byte till ”hans” vecka. Biträdande rektorn på förskolan berättade för pappan om vad som hänt och att en anmälan till socialtjänsten hade gjorts.

I förskolan råder sträng sekretess för uppgifter om barnets personliga förhållanden. Sådana uppgifter får bara lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att barnet eller någon närstående till barnet lider men.

Mamman JO-anmälde förskolan för att personalen hade berättat för pappan, och JO gav henne rätt. JO skriver i sitt beslut (dnr 1497-2009) att man i det här fallet kanske skulle kunna hävda att förskolan efter en sekretessprövning hade rätt att informera pappan. Detta eftersom barnet bodde växelvis hos pappan, och eftersom anmälan direkt berörde barnets situation.

Men förskolan gjorde inte någon sekretessprövning utan utgick felaktigt från att pappan var vårdnadshavare och därför kritiserar JO förskolans personal.

”Det inträffade belyser hur viktigt det är att förskolan och dess personal känner till vem som är vårdnadshavare för ett barn och att personalen får tydlig information om vårdnaden ändras.”

Alla artiklar i temat Samarbeta med föräldrar (7)

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin