Läs senare

Skapandet i skymundan

praktisktDet praktiska skapandet är viktigt för barns lärande. Men det riskerar att hamna i skuggan när mätbara kunskaper i språk och matematik alltmer prioriteras i förskolan visar Kari Carlsens forskning.

09 Mar 2016

Praktiskt skapande ger möjlighet att lära saker konkret, som hur tyngdlagen fungerar.
De två norska femåringarna Sofus och Norunn har byggt ett högt torn av träklossar inne på sin förskoleavdelning. De har provat att plocka bort några klossar utan att konstruktionen har rasat.

– Hvem ska vi ta da, Sofus?

De pratar med varandra om vilka klossar de ska välja härnäst utan att tornet rasar. De går med spända steg flera varv runt tornet och betraktar klossarna. Flera klossar står skevt och ostad­igt.

– Ikke mer! säger Sofus.

Sofus går bort till den kant av tornet där de plockat bort flest klossar.

– Nå skal vi ta neste og se om det går, föreslår Norunn.

De bestämmer sig för att tillsammans ta bort en hel rad med klossar i ena hörnet. Nu står tornet endast på tre ben.

– Nå raser det visst, säger Nor­unn.

Deras förskollärare Maren som befinner sig bredvid dem undrar vad som kommer att hända om de avlägsnar ytterlig­are en kloss. Norunn funderar. Sofus tycker inte att de ska plocka bort någon mer kloss. Han pekar på alla ställen i tornet där de saknas klossar. Men sedan beslutar de sig för att ändå ta bort en till.

– Pass deg Norunn! utbrister Sofus när han inser att tornet kommer att rasa.

Med hjälp av observationer, videoinspelningar, fältanteckningar, fotografier och intervjuer med förskolepersonal har forsk­aren Kari Carlsen samlat in material för att synliggöra barn­ens lärande på en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Norge. Hon följde deras arbete under en termin.

– Mitt syfte har varit att få fram ny kunskap om hur lärande i förskolan kan gå till när barn­en kommer i kontakt med material och redskap i skapande verksamhet.

Kari Carlsen har tidigare varit lärare och arbetat med slöjd och bild i förskolan. Parallellt med sin forskning arbetar hon numera på Högskolan i Telemark i Norge och undervisar blivande förskollärare.

– För många av oss som har erfarenheter av arbete i förskola, är lärandet som uppstår i samband med praktiskt skapande ingen nyhet. Men det saknas forskningsstudier som beskriver denna typ av kunskap.

Avhandlingen, som är över 400 sidor lång och har tagit tre år att färdigställa, innehåller ett flertal detaljerade beskrivningar, dialoger och bildsekvenser med barn i lärandesituationer. Kari Carlsens förhoppning är att de som läser avhandlingen ska kunna följa med i skeenden och själva kunna ta ställning till om hennes analyser och slutsatser är rimliga.

– Jag har försökt att skriva en lättläst avhandling utan alltför många svåra ord. Min tanke är att den ska fungera som inspiration för förskollärare.

Ett av många konkreta exempel i avhandlingen som visar hur barn lär sig i skapande verksamhet, är när Sofus och Nor­unn bygger och raserar klosstornet.

– Genom att de testar materialet och konstruktionen när de bygger och tar bort klossar får de kunskaper och egna erfarenheter av hur fysikaliska lagar fungerar. De två barnen resonerar, ställer upp hypoteser, instruerar varandra och hittar ett språk för vad som händer. Från det konkreta materialet kan de genom sina handlingar tillägna sig kunskap om omvärlden.

Kari Carlsen menar också att barnen bygger upp en tilltro till att de kan påverka världen med sina handlingar och idéer.

– Den tilltron är grundlägg­ande att ha med sig som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

I studien poängterar hon också förskolepersonalens betydelse för barnens lärande. De vuxna kan till exempel tillrättalägga barnens miljö och välja ut material som stimulerar barnen till utforskande och skapande. Barn­en kan också uppmuntras i sitt lärande genom att en vuxen ställer adekvata frågor, reflekterar och hjälper dem att hitta ord för nya kunskaper.

– Men jag såg också exempel på hur personal avbröt barnens utforskande och själva gick in i aktiviteten och blev styrande.

Kari Carlsen anser därför att det är viktigt att personalen har kompetens som gör att de kan stötta barnen på adekvat sätt i lärandet och att det finns tid för gemensam reflektion i arbetslaget.

– Som det ser ut i Norge i dag finns det bara krav på att det ska finnas en förskollärare i varje barn­grupp. Resultatet i min studie visar på ett behov av fler utbildade förskollärare.

En viktig teoretiker i avhandlingen är filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey. I avhandlingens diskussion löper hans teorier som en röd tråd för att konkretisera och förklara hur barnen lär känna världen genom material, redskap och egna reflektioner.

Kari Carlsen inspireras också av Reggio Emilias ateljékultur i sitt sätt att belysa barnens interaktion med den omgivande miljön och materialet som finns där. Hon kom själv i kontakt med Reggio Emilias tanke­sätt redan i början av 80-talet.

– Jag fascinerades först över de fantastiska bilderna som för­skolebarnen skapade och förstod att det fanns en koppling mellan målningarna och barn­ens utforskande av sin omvärld. Det kände jag att jag ville veta mer om.

I sin studie har hon valt ut en Reggio Emilia-inspirerad för­skola med lång och väldoku­menterad erfarenhet av arbetssättet. Inomhusmiljön på förskolan består av många olika typer av rum med rik tillgång på material och redskap. Utomhus finns orörd natur och miljöer som inspirerar till lek och utforskande. De flesta i personalen har lång erfarenhet av att arbeta utifrån Reggio Emilias idéer.

– Jag valde med avsikt ut en förskola som skulle kunna ge goda och inspirerande exempel.

Framöver hoppas Kari Carlsen kunna gå vidare och studera fler förskolor. Hon vill även få fram kvantitativa resultat.

– En stark drivkraft är att kunna hävda det praktiska skap­andets betydelse för lärande i jämförelse med mätbara kunskaper i exempelvis språk och matematik.

Avhandlingen heter Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur. Den lades fram i april 2015 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen kan laddas ner: doria.fi

Rösta

Hur tänker ni kring giftfritt i verksamheten?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin