Läs senare

Stora grupper pressar lärarna

BarngrupperNio av tio förskollärare arbetar i större barngrupper än vad Skolverket rekommenderar. Det visar en stor enkät av tidningen Förskolan och Lärarnas tidning.

Ilska och uppgivenhet. Det var några av reaktionerna på Lärarnas tidnings och För­skolans stora granskning av barngruppernas storlek som redovisades i slutet av förra året. I en enkät till 17 000 förskollärare uppgav 88 procent att de arbetar i barngrupper som är större än Skolverkets riktmärken.

Till exempel har en genomsnittlig småbarnsgrupp 15 barn, medan Skolverket anser att gruppen borde ha 12 barn som mest. I vissa fall bör gruppen inte bestå av fler än sex barn, anser man på Skolverket. Riktmärket beror på en rad faktorer, bland annat personalens kompetens, antalet barn i behov av särskilt stöd och upptagningsområdets socioekonomiska karaktär.

Även de äldre barnen ingår i grupper långt större än vad Skolverket anser lämpligt. En genomsnittlig grupp för 4–5 åringar har 20 barn jämfört med Skolverkets rekommendation på 9–15 barn.

Ingrid Pramling Samuelsson. Foto: Emelie Asplund

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, anser att de stora småbarnsgrupp­erna är det allvarligaste resultatet i enkäten.

– Det borde inte få finnas småbarnsavdelningar med mer än 15 barn. Det är helt vansinnigt att ha småbarn i dessa öppna landskap, säger hon till Lärarnas tidning.

I enkäten fick förskollärarna även bidra med egna kommentarer kring undersökningen och i dessa framgick att det finns en frustration över de stora barngrupperna. När barnen i gruppen blir många blir det till exempel svårt att hinna med det peda­gogiska och garantera barns säkerhet, det ger högre ljudnivå, för många intryck och en ökad stress för både barn och vuxna, var några av kommentarerna.

Enkäten har fått stor sprid­ning i sociala medier, samt i tidningar runtom i landet. Den har bland annat givit upphov till en diskussion om vad som egentligen menas med en barngrupp. Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket efterlyste en tyd­ligare defini­tion. På Skolverket vill de lik­ställa barngrupp med antalet inskrivna barn per avdelning, men så tolkas begreppet inte alltid i kommuner och på förskolor.

Läs mer – Lärarnas tidning: Larm från förskolan: Grupperna är för stora

Rösta

Vad har du gett för nyhetslöfte?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin