Läs senare

Återbruk med mening

18 maj 2016

Nina Odegard är förskollärare och för­skolechef och har varit projektled­are för ett kreativt återbrukscenter. Nu är hon doktorand vid Høgskolen i Oslo och Akerhus och forskar om estetiskt utforskande av återbruksmaterial. Boken Åter­bruk som kreativ kraft utgår från hennes masteruppsats om barns möten med återbruksmaterial och hur dessa material främjar kreativitet och allas lika värde. Författaren beskriver boken som ideologisk/politisk, teoretisk/filosofisk och praktisk och den är tänkt att fungera som inspiration för tänk­ande men också som ett konkret uppslagsverk. Det är en bok som belyser återbruk i förhållande till miljötänkande, hållbar utveckling och materialens inneboende kraft.
Nina Odegard är tydligt inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken och dess barn- och kunskapssyn där demokrati, rummet, dess material och estetik är centrala element. En annan viktig inspirationskälla är Remida-centret i Norditalien där man samlar in spill- och restprodukter i samarbete med näringslivet.

Återbruket är en del av arbetet med hållbar utveckling, ett steg i att bygga framtids­optimism, menar Odegard. Barn behöver känna att de är till nytta, att det de lär sig och gör har en mening för dem själva, andra och för miljön. Att de bidrar i samhället och världen och kan göra skillnad. En närhet till naturen ökar medvetenheten kring hur viktig den är och hur vi kan leva i samklang och harmoni. Återbruk och minskad konsumtion leder till viktiga etiska diskussioner, hos vuxna och barn. Återbruksmaterial har inget färdigt, låst budskap om vad det ska användas till vilket sätter igång fantasin och främjar kreativiteten. Materialet har, menar Odegard, en inneboende möjlighet, ett agentskap, som påverkar eller får något att hända. Olikheterna och mångfalden vidgar barnens erfarenheter. Odegard menar vidare att återbruksmaterialet är ickediskriminerande när det gäller ålder, kultur och kön.

Odegard för en diskussion kring materialitet – hur allt vi är omgivna av, mänsklig eller ickemänsklig materia, i viss utsträckning kan påverka eller påverkas av oss. Rummet, sak­erna, människorna, lukterna och ljuset inverkar på våra erfarenheter. Materialiteten bidrar till att bestämma vem man är och kan bli i en speciell situation. Förskolan bör vara en plats för kreativt utforskande och bjuda på komplexa erfarenheter och upplev­elser, menar Odegard. Ett rum kan fungera både inkluderande och exkluderande och det är pedagogernas ansvar att skapa rum för mångfald och komplexitet i relation till materialet. Materialet ska vara tillgängligt och presenterat på ett estetiskt och ordnat sätt.

Pedagogernas förhållningssätt är oerhört viktigt – att vara uppmärksamma, iakttag­ande och nyfikna, att hålla barnens intresse och idéer levande och erbjuda nya möjligheter och material. Medvetna pedagogiska val, pedagogisk dokumentation och kritisk reflektion i grupp är givna framgångsfaktorer. Nina Odegard tar ställning för ett hållbart samhälle, mot ett konsumtionssamhälle, och visar hur miljötänkandet och arbetet i förskolan tar ett kollektiv ansvar för miljön på flera sätt. Det är stort. Men hon poängterar också, vilket är viktigt, idén om återbruksmaterialens kreativa kraft som ett värde i sig och argumenterar för barnets möjlighet att få vara i nuet och i själva upplevelsen. Återbruk handlar om återanvändning men det handlar också om kreativitet och innovation och tjusningen i förvandlingen av ting.

Återbruk som kreativ kraft är en spännande och, inte minst, viktig bok som engagerar, inspirerar och väcker nya tankar. Bilderna i boken ger exempel på de fantastiska miljöer och konstverk som kan skapas. Det är en bok att återkomma till. Det är också en bok som skänker framtidsoptimism och en vetskap om att vi kan göra skillnad. Läs den.

Återbruk som kreativ kraft

Nina Odegard

Lärarförlaget

 

 

  

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin