Läs senare

Att lära barn demokrati

11 nov 2014

Kan barn förstå vad demokrati är? Det frågar Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman, författare till boken med samma titel. Redan i början av boken besvarar de frågan med att beskriva hur redan de yngsta barnen kan få erfara vad det innebär att ha inflytande och kunna påverka sin vardag i förskolan, om de bara blir lyssnade till av de vuxna. Barn kan förstå vad demokrati är om vi lär dem det. De måste få uppleva att de kan påverka och öva sig i det.

Boken inleds med författarnas beskrivning av vad demokrati är och vad ett demokratiskt förhållningssätt kan innebära. Demokrati har, skriver de, etiska utgångspunkter om alla människors lika värde och innehåller känsla, inte bara förnuft.

Den självklara uppmaningen till lärare att lyssna till barnen, att inkludera alla och att alla ska få sin röst hörd, visar de behövs i de exempel från olika verksamheter och barn i olika åldrar som beskriver hur barn hindras från att komma till tals. Andra exempel beskriver hur lärare gör det möjligt och meningsfullt för barn att berätta vad de vill och komma med egna förslag. Att lära sig att det är okej att tycka olika, att vara med om att konflikter kan vara lärorika och att det är viktigt att lyssna på varandra, behöver både barn och vuxna få erfara i förskolan. Olikhet och synliggörande av den bidrar i sig till utvecklingen av demokratin – mångfalden vidgar vårt tänkande om vad som är möjligt. Vikten av samtalet som verktyg för att få syn på vad barn tycker och vill kan inte nog betonas.

Det märks att författarna är väl bekanta med kulturen i förskolan – med det som är vardag där. Som förskollärare och förskolechef känner man igen sig i hur oskrivna förgivettaganden kan styra verksamheten om den dagliga verksamheten inte diskuteras, formuleras och medvetandegörs utifrån det uppdrag förskolan har.

Att det är skillnad på metoder och förhållningssätt och att vårt förhållningssätt har sin grund i människo- och barnsyn kan tyckas självklart att de som arbetar i förskolan är medvetna om. Så är det inte alltid och vi måste våga förhålla oss kritiska till det som verksamheten behöver utveckla för att arbeta efter barnkonvention och läroplan. Egna upprättade regler, rutiner och föreställningar om över- och underordning mellan vuxna och barn kan hjälpa eller hindra barn att göra sina röster hörda. Författarna tar så tydligt ställning för barnens rätt och kan nog till och med framstå som provocerande när de skriver att barn aldrig kan få för mycket att säga till om. När andra röster höjs om att barn har tagit makten, är det befriande att läsa och diskutera utifrån en föreställning om att barn är vuxnas jämlikar.

Inflytande, möjlighet att påverka och delaktighet är också förknippat med ansvar även för barn. I leken visar och använder sig barn av sin förståelse av demokrati och de kan också i leken lära sig om den. Barns perspektiv och barnperspektiv beskrivs och diskuteras i boken, och trots att det nog är välbekanta termer för förskolans personal, så tydliggör författarna i sina exempel hur viktigt det är att faktiskt ge tid och rum åt samtalet där barnens röst lyssnas till.

Att ge barn inflytande och erbjudanden om delaktighet kräver att de vuxna ser dem som kompetenta, deras förmåga att ha idéer om verksamheten och inte bara vad de kan prestera. Det demokratiska arbetet i förskolan handlar också om samverkan med vårdnadshavare, skyldigheten att informera om förskolans demokratiska uppdrag och att möjliggöra delaktighet. Att arbeta med demokrati är inget fritt valt ämne – det är en skyldighet för såväl ledare för förskolan som de som arbetar med barnen.

Innehållet i boken är tänkt att användas som utgångspunkt i diskussioner kring läraruppdraget i förskola och skola. Tilltalet och språket gör det möjligt att använda boken i såväl lärarutbildningar som i fortbildning av verksamma lärare och annan personal i förskola och skola, liksom för förskolans chefer. Och även till er som tänker – det här vet och kan vi redan – läs och diskutera sedan er vardag utifrån barnens perspektiv.

Kan barn förstå vad demokrati är? – inspiration och utveckling i förskolan
Elisabeth Arnér
Solveig Sollerman
Studentlitteratur

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin