Läs senare

Bara det bästa visas upp

ForskningI dokumentationen av förskolans verksamhet sammanfaller ofta bilden av barnen med läroplanens bild av ”idealbarnet”. Det visar en ny studie.

av Linda Kling
15 maj 2017
15 maj 2017

Vad menar ni med att barnen framställs som ideala läroplansbarn?

– Vi har studerat den del av dokumentationen som hänger på väggarna i förskolan, som barn och föräldrar kan ta del av varje dag. Där blandas ofta bilder från verksamheten med citat från barnen och utdrag ur läroplanens mål. Helhetsbilden som förmedlas är att ”här lever vi upp till målen, vi är den ideala förskolan”.

Det som visas upp är väldigt positivt och generaliserande. Ett exempel är en bild på en pojke som häller upp mjölk åt en kompis och bredvid finns ett utdrag ur läroplanens mål om att vara en god vän. Det kan ju finnas många andra anledningar till att han häller upp mjölk åt sin bordsgranne, men de nämns inte. Dokumentationen framställer det som att barnen av egen vilja strävar mot förskolans mål, vilket inte är realistiskt.

Annie Hammarberg är lektor vid Högskolan i Gävle.

Varför tror ni att det ser ut så här?

– Det finns tidigare forskning som visar på två anledningar till att dokumentationen är så positiv. Den första är att förskolans personal vill visa för föräldrarna att de är profess­ionella. Det hör ihop med samhällstrenden att vara attraktiv och kunna leverera. Det speglar också hur vi framställer oss själva i sociala medier, den dokumentationen är också selektiv och idealiserad.

Den andra anledningen är den rådande synen på det kompetenta barnet, som blivit lite för vid. Den synen härstammar bland annat från Reggio Emilia-filosofin, men då handlar det om barnet som kompetent att delta i demokratiska processer. På något sätt har det i dag växt till en syn på barnet som kompetent i största allmänhet.

Vi tror dock att det finns fler aspekter av dokumentationen än de vi tar upp i vår studie. Dels rättvisetanken, att alla barn ska få synas. Dels de etiska skälen som gör det svårt att visa upp något annat än den positiva bilden av barnen.

Vad får synen på det allmänt kompetenta barnet för konsekvenser?

– När man låter barnen smälta samman med läroplanens ideal blir de inte konkreta subjekt som man lyssnar på. Man pratar inte om hur och i vilka situationer barnet är kompetent.

Johan Liljestrand, lektor i pedagogik vid högskolan I Gävle.

Och vad händer med barnen då?

– I samband med att man dokumenterar på detta sätt så skapas också normer för vad som är kul och vad som är rätt och bra. Eventuellt skulle det kunna försvåra barnens möjligheter att reflektera över vad som skulle kunna vara bättre på förskolan.

Förskolans kompensatoriska uppdrag försvåras också. När man inte dokumenterar vad som är svårt och vad man skulle behöva jobba extra med så försvåras förutsättningarna för det arbetet.

Men läroplanens mål är ju det förskollärare ska jobba mot. Är det fel på läroplanen?

– Nej. Det är synen på barnen i förhållande till läroplanen som behöver ändras, alltså användningen av läroplanen.

Hur skulle man kunna göra annorlunda då?

– En viktig sak är att förmedla att ”vi jobbar mot det här”, det vill säga göra tydligt i dokumentationen att verksamheten är ett skeende som pågår i stället för att låta dokumentationen bli en bekräftelse på hur framgångsrik man är.

Man kan ju fundera över hur man skulle kunna göra väggdokumentationen annorlunda. Små nyanser i språket kan vara viktiga, hur man formulerar sig visar hur man tänker om sin verksamhet. Vilka är ”vi” till exempel?

Det är också viktigt att hela tiden föra en kritisk diskussion kring dokumentationen i arbetslaget. Man ska komma ihåg att dokumentationen är ett uttryck för makt över barnen eftersom det är de vuxna som gör urvalet. Fundera över allt som blir osagt, finns det något där som borde komma fram?

Vilka: Johan Liljestrand, lektor i pedagogik vid Högskolan i Gävle och Annie Hammarberg, lektor vid Högskolan i Gävle.

Vad: En studie som nyligen publicerades i tidskriften Contemporary Issues in Early Childhood (CIEC).

Hur: Annie Hammarberg har fotograferat dokumentationsväggar på fyra olika förskolor. Sedan har hon och Johan Liljestrand tillsammans analyserat materialet.

Spara

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin