Läs senare

Barn har rätt till innehåll

11 nov 2014

Mycket vetenskap om barn och lärande samlat i en bok. Barndom, lärande och ämnesdidaktik är inte bara titeln utan också namnet på tre forskarskolor som riktar sig mot förskolan. Genom den här antologin får vi ta del av de 30-tal forskarstuderandes arbete. Om barndom och barns lärande i förskola och förskoleklass inom flera ämnesfält. Språk och kommunikation, estetik samt naturvetenskap och teknik. Redaktörer för boken är de välkända professorerna Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman.

Det är också Ingrid och Ingegerd som inleder boken med att introducera begreppen barndom, lärande och ämnesdidaktik på sitt sätt. En förändrad barndom med barnet som meningsskapande och aktivt, som söker kunskap i ett sammanhang tillsammans med andra. Samtidigt pekar de på vuxenansvaret, när ansvaret mellan barn och vuxna i praktiken är asymmetriskt. De menar att det krävs aktiva förskollärare för att barn ska möta det innehåll som de har rätt till. Samtidigt som barn ska bli lyssnade på, behöver de möta vuxna som berättar och hjälper dem att få rika utmaningar och erfarenheter som ständigt kommuniceras. De pekar på behovet av att lyfta fram innehållsaspekter i förskolan. Inte bara dem som betonas i den reviderade läroplanen, utan också de estetiska delarna. Bredvid lärandeaspekterna vill de se en hälso-, välbefinnande-, och likvärdighetsdiskurs utifrån nutidens barndom.

Med denna bakgrund får vi följa med doktoranderna in i deras forskningsvärld. Agneta Jonsson och Susanne Thulin har studerat hur förskollärare gör bruk av barns perspektiv i undervisningen. I observationer visar de både på när det är lite av den varan och när det är rikligt. Barbro Bruce har tittat på hur barn i behov av särskilt språkstöd har glädje av andra barn i sin språkutveckling. Hon har tittat på skillnaden mellan jämnåriga och jämbördiga barn.

Hanna Thuresson har undersökt vilka möjligheter förskollärare ger barn att kommunicera runt bilder. I en värld av olika medier är det en viktig kompetens menar hon. Detsamma har Linnea Stenliden, som mycket fokuserat på den senaste digitala världen.

Pernilla Lagerlöf och Ylva Holmberg har i var sin studie tittat på förskollärares musikundervisning och vad de erbjuder barnen. Musik kan vara både ett ämne i sig eller ett medel för annat lärande. De ser att förskollärare erbjuder ett brett perspektiv till barnen, men att de egentligen sällan går på djupet för att utmana barnens förståelse för takt, melodi, styrka med mera.

Detta är glimtar från några av författarna. Det finns mer att läsa om exempelvis språk, fysik och hållbar utveckling.

En styrka med boken är att Pia Williams, Sonja Sheridan och Anders Arnqvist ger perspektiv på det författarna vill säga utifrån den förändrade barndomen. Här blir det nästan som en didaktisk lärobok. I studierna ser de hur barn kommer i kontakt med olika ämnesområden spontant. Kvaliteten ligger i hur och om förskollärarna fångar eller arrangerar tillfällena. Barn behöver möta variation, urskilja, utforska och dokumentera. De behöver samtala om och sätta ord på det barnen upplever. En förskollärare som ger tillfälle till allt detta i riklig mängd, ger barn möjlighet att utvecklas och lära sig. De lyfter också upp vikten av att utgå från barns erfarenheter och lyssna på dem, göra dem delaktiga. Barns perspektiv ska vara bärande i samtalet, säger de. Vidare pekar de på att fokusera på gemensamma lärandeobjekt och gå på djupet. Inte att fladdra över allt som poppar upp. De lyfter också fram behovet av gedigna ämneskunskaper hos läraren så de kan lyfta fram viktiga aspekter. I de olika studierna blir det mycket synligt.

Jag har ägnat mycket tid åt att beskriva innehållet, lite åt vad jag tycker. Boken är mycket läsvärd och intressant för dig som vill hänga med! Med de olika ämnesaspekterna kan man uppleva den som splittrad, men på slutet får vi poängen. Det ger argument för att fokusera förskolans innehåll och didaktiskt kvalitativa aspekter. Mer forskning, längre lärarutbildning och fler yrkesverksamma lektorer!

Barndom, lärande och ämnesdidaktik
Ingrid Pramling Samuelsson
Ingegerd Tallberg Broman
Studentlitteratur

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin