Läs senare

Barns demokratiska värden

20 feb 2015

Rauni Karlsson har skrivit en angelägen och tänkvärd bok om vikten av att lyssna på och lära av barnens perspektiv. Hon har följt två barngrupper under 36 veckor och observerat hur barnen praktiserar demokrati genom sitt samspel i vardagen. Detta uttrycker också bokens titel: Demokrati i förskolan – fokus på barns samspel.

Rauni Karlsson är utbildad förskollärare med många års yrkeserfarenhet. Nu arbetar hon som lektor vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Boken bygger på hennes avhandling från 2009, Demokratiska värden i förskolebarns vardag, där hon bland annat kom fram till att barnen tog initiativ och ansvar för att följa institutionella regler, lekens innehåll och allas välbefinnande. Barnen visade även omsorg om allas tillhörighet och delaktighet i lek, respekt för regler och andras intressen, samt lärarens position.

De tre begreppen ansvar, omsorg och respekt är centrala då författaren beskriver hur barnens demokratiska värden och värderingar kommer till uttryck. Med många konkreta exempel från verksamheten får vi möta barn som stöttar varandra, säger ifrån för att värna sin lek, respekterar de normer som förskolan har, eller utmanar dem.

Författarens syfte är att visa hur barnen praktiserar demokrati, för att ta det som utgångspunkt när man ska utveckla verksamheten och öka barnens reella inflytande. Hon rekommenderar att pedagoger i förskolan följer sin verksamhet genom observationer i form av protokoll, loggboksanteckningar och ljudupptagningar. Ett kapitel i boken ägnas åt observation som arbetsredskap och författaren hänvisar till den reviderade läroplanens nya avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling, liksom skollagens formulering om att verksamheten ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Författaren påpekar att det ingår i förskollärarprofessionen att kunna göra ställningstaganden och att kunna formulera sig om dessa. Hon anser att för att kunna analysera måste observationerna vara dokumenterade och frågorna vad, hur och varför kunna besvaras. Annars kan man inte hävda ett vetenskapligt tillvägagångssätt.

Boken innehåller sju kapitel samt bilagor där man får exempel på observationer, analyser och reflektioner. I första kapitlet gör författaren en tillbakablick ”från barnomsorg till lärandeprocesser”, tar upp barnsyn och kunskapssyn och ger en förklaring på hur ett slags ”levd demokrati” kan förstås. Kapitlen två, tre och fyra behandlar områdena ansvar, omsorg och respekt och visar på hur de kan ta sig uttryck i verksamheten utifrån barnens synvinkel.

Kapitel fem behandlar könsåtskillnad som författaren observerade fanns invävd i vardagen och verksamheten. Det visade sig både genom att barnen själva grupperade sig efter kön i sina egna val av lek, samt genom att de visade att de hade erfarenheter av traditionella könsroller då de tog och gav varandra roller i leken. Även personalen visade i sitt förhållningssätt att de gjorde skillnad och exempelvis benämnde grupper som ”grabbarna”.

I det sjätte kapitlet visar författaren på de didaktiska konsekvenserna av det man ser i barnens eget sätt att praktisera de demokratiska värdena.

Jag anser att boken lyfter fram en angelägen aspekt av vikten att se och lyssna på vad barnen själva gör och säger i verksamheten, exempelvis kring demokratiska värderingar.

Min upplevelse är att vi ofta har ett vuxenperspektiv på de mål vi sätter upp och kanske missar att se vad barnen har med sig för erfarenheter och kunskaper som vi ska bygga vidare på. Författaren ger genom alla exempel från barnens vardag i förskolan en tydlig bild av det som barnen uppfattar vara värdefullt. Det ger mig inspiration att skaffa mer kunskap om min egen barngrupps värdegemenskap, för att kunna utmana både barnen och oss pedagoger till en utveckling där barnens synpunkter tas på allvar.

Boken kan säkerligen utgöra ett bra redskap för arbetslaget. Inte minst för att enas om ett förhållningssätt och arbetssätt kring observation, dokumentation och analys av den egna verksamheten.

Demokrati i förskolan – fokus på barns samspel
Rauni Karlsson
Liber

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin