Ingår i temat
Estetikens kraft
Läs senare

Birgitta Kennedy: Glöm inte demokratin

09 jan 2012

Många aspekter har lyfts fram kring begreppet estetiska lärprocesser. Jag skulle vilja lägga till en, nämligen demokrati.

Inom den pedagogiska sfären använder vi flera olika begrepp när vi talar om människans sätt att använda estetiska uttryck för att kommunicera (estetiska lärprocesser, multimodalt lärande, radikal estetik, de hundra språkens perspektiv).

Delaktighet handlar om att medverka, vara medansvarig och ges rätten att bidra. Om jag parar ihop det med estetik, det sinnliga – konstens filosofi – handlar det för mig om att få möjlighet att medverka, vara medansvarig och bidra till att alla får lära om det sinnliga, via det sinnliga och uttrycka sig sinnligt.

I det subjektiva undersökandet som möter en annan människas subjektiva undersökande blir det möjligt för oss att skapa ytterligare förståelser. Då har vi använt två hjärnor i stället för en, som Emil förklarade för mig för över 15 år sedan. Emil, då 6 år, satt och jobbade fram en gemensam ritning över avdelningen tillsammans med Alexander, också han 6 år. Tidigare hade de arbetat med samma uppgift var och en för sig och då inte fått med alla rum på avdelningen och inte heller alla stationer i rummen. Därför ville vi utmana dem och se om deras olika, subjektiva förståelser kunde skapa en ny gemensam. De diskuterade fram och tillbaka, prövade sig fram och bestämde sig för att börja göra en stor ruta på sitt papper och turades sedan om att rita in alla rum och alla hörnor i rummen. När de är färdiga frågade jag dem om det var enklare när de var två?

”Nej, det var enkelt förut med”, var båda överens om.

”Men jag kan ju se att ni fått med fler rum på avdelningen och fler saker i rummen än förut!”

”Självklart”, svarade Emil, ”nu har vi använt två hjärnor istället för en!”

Det estetiska uttrycket, just i detta fall ritandet och samtalandet satt i relation till den andre, hjälpte båda att vidga sitt utryck och sin förståelse av hur deras avdelning såg ut.

Att få möjlighet att förändra sin förståelse genom att vara i sammanhang där man får tänka på fler sätt, pröva, misslyckas och lyckas och möta andras sätt att göra är som jag ser det ett arbetssätt som iscensätter delaktighet.

Det demokratiska perspektivet vidgas ytterligare när jag får erfara att det jag tänker kan uttryckas med leran, som blir en berättelse som jag kan beskriva via tecken eller en dans, allt på samma gång eller var för sig på ett sätt där allt förbinds istället för att delas upp.

Om vi sedan reflekterar tillsammans över de olika sätten att göra blir allt en tillgång för alla på ett djupt demokratiskt sätt. Det handlar inte om att diskutera om till exempel en teckning är fin eller ful, utan om jag har lyckats förmedla via det uttryck jag valt, det jag vill kommunicera. För att göra det behöver jag lära mig tecknandets uttryck, lerans uttryck eller reflektions uttryck. Utan det blir varje uttryck fattigt och jag kan inte använda det på djupet i mitt sätt att kommunicera med världen runt omkring mig.

Att lära på detta sätt påverkar människor för livet. Barn får större tillit till sin egen förmåga, de får syn på och kan uppskatta kompisarnas sätt att göra och tänka, de utvecklar förmågan att lyssna men även att sätta ord på vad de själva gör och tänker. Eftersom de får möta många olika sätt att göra kan de hitta något som passar just dem men också få syn på att de kan göra på många fler sätt än de först tänkte.

Tänkandet förändras när händerna och kroppen får möjlighet att göra. Att jag får använda alla mina uttryck, alla mina språk berikar mig som individ och gör mig mer medveten om mina egna lärande processer. Om det finns vuxna som lyfter fram detta som något betydelsefullt kan jag också bli mer och mer involverad i andras.

Men detta är ingen idyllisk bild av förskolan. Det utesluter inte det konfliktfyllda eller oförutsägbara, tvärtom är det en förutsättning för att tänka om estetiska lärprocesser ur ett demokratiskt och delaktighetsperspektiv. Att utveckla det sinnliga är inte bara vackert, skönt, njutbart det är lika ofta skitigt, fult och osäkert men fullt av mening. Konsten och kulturen handlar om att ifrågasätta, kritiskt granska, reflektera och utmana något som jag direkt kopplar till vad jag vill ska prägla en demokratisk och delaktig förskola!

Alla artiklar i temat Estetikens kraft (7)

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin