Läs senare

Bockarna Bruse som projekt

31 maj 2015

År 2009 öppnades Tallåsplans förskola i Eskilstuna. De flesta barn hade ett annat modersmål än svenska och för de flesta var det också det första mötet med förskolan.

Alla pedagoger hade sökt till förskolan med vetskap om att de skulle hämta inspiration från Reggio Emilias filosofi, som bland annat handlar om att ta tillvara och utveckla barnens alla uttryckssätt – de hundra språken. Alla var också överens om att de skulle erbjuda en verksamhet utifrån barnens intressen och tankar. Resultatet blev ett treårigt projekt kring sagan De tre Bockarna Bruse, där man kontinuerligt utgick från barnens intressen och behov och även arbetade med ämnesintegrering.

Författarna Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund, förskollärare på Tallåsplans förskola, fick 2012 Ulla-Britta Bruuns stipendium för att kunna dokumentera sitt arbete med Bockarna Bruse.

Boken bjuder på en rad härligheter och det är inspirerande att få ta del av det förhållningssätt och det tålamod som pedagogerna innehar och förmedlar. Vi får följa barnens och även pedagogernas utveckling under resans gång. Vilka förutsättningar fanns? Vilka möjligheter samt hinder fanns på vägen? Hur löste man dem?

Sagan om Bockarna Bruse var alltså utgångspunkt i projektet och sedan integrerades ämnen som matematik, naturvetenskap, teknik, språk och kommunikation.

I början arbetade pedagogerna mycket med barnens sociala samvaro och kommunikation och i boken får vi följa hur de utvecklas, för att slutligen stötta och hjälpa varandra på olika sätt. Detta arbete stärkte barnen både som grupp och enskilda individer och även språkmässigt.

Eftersom många barn inte hade svenska som modersmål uppmuntrade pedagogerna föräldrarna att använda sig av modersmålet hemma, eftersom forskning visar att de då också har lättare att ta till sig andra språk.

Projektet fortskred på olika sätt och barnen skapade bockar och troll i olika material och under tiden vävdes de olika ämnena in i arbetet.

När det nya läsåret började märkte pedagogerna att barnens intresse på olika sätt fanns kvar för sagan. De lekte lekar kopplade till sagan, ritade samt målade och byggde upp miljöer i byggrummet och sandlådan som relaterade till Bockarna Bruse.

Pedagogerna hade genom den dokumentation som fanns och de kontinuerliga reflektioner som gjorts, upptäckt att bron var väldigt central i barnens intressevärld och beslutade att de skulle försöka bygga en bro genom att samarbeta med elever som gick byggprogrammet på Rekarnegymnasiet.

De började med att besöka stadens centrum för att se hur broar kunde se ut. Sedan fick de rita sina egna broar och därefter följde en process där pedagogerna ställde öppna frågor.

Det jag tycker var väldigt bra är att de hade möjlighet att vara två pedagoger under projekttiden. En som dokumenterade och observerade och en som höll i aktiviteten eller var delaktig i samtalen. 

I boken får vi exempel på för- och nackdelar med olika sätt att dokumentera och hur viktigt det är att först introducera dokumentationsredskapet för barnen, så att de sedan kan ha fokus på aktiviteten.

Vi får också följa pedagogernas tankar och förhållningssätt. De beskriver bland annat hur de ser på dokumentation och att det är viktigt att man funderar på vad det är man dokumenterar och framför allt varför. Att man som pedagog gör barnen delaktiga i dokumentationen och på så vis också i sitt eget lärande.

I slutet av boken får vi ta del av de lärprocesser pedagogerna gjort och även vad de sett att barnen utvecklat. De som vill starta ett projekt får också tips och idéer kring vad som är bra att tänka på.

Jag är oerhört fascinerad av förskollärarnas arbete och de lärprocesser barnen och pedagogerna gjort genom resan. Det har krävt mycket tid, tålamod och reflektion för att få det resultat som pedagogerna fått.

Jag vill varmt rekommendera denna bok till lärare i samtliga skolformer, föräldrar och andra intresserade.

Bockarna Bruse i förskolan
– att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation

Elisabeth Berggren
Sandra Söderlund
Lärarförlaget

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin