Läs senare

Bra stöd vid kvalitetsarbete

18 aug 2014

Det är med stor nyfikenhet och förväntan som jag tar mig an Christian Eidevalds bok Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan. Min förväntan på boken är att den ska ge mig idéer och skapa klarhet kring hur man ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolans vardag. En fråga som jag tror skapar mycket bryderi hos både förskollärare och förskolechefer just nu.

Christian Eidevald är förskollärare, lärar­utbildare, fil dr och lektor i pedagogik vid högskolan i Jönköping och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Boken riktar sig både till förskollärarstud­enter och verksamma förskollärare och förskolechefer som vill utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete. I den reviderade läroplanen och skollagen finns ett förtydligande kring förskollärares och förskolechefers ansvar att på ett systematiskt sätt följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Författaren påpekar att förändringarna är relativt omfattande men att det saknas direktiv hur detta arbete ska göras.

Hans förhoppning är att kunna ge läsaren tankar och handledning kring detta. Han lyfter även upp svårigheter att tolka de skrivningar angående dokumentation som finns i det stödmaterial som Skolverket gett ut, jämfört med det som Skolinspektionens kvalitetsgranskningar lyfter fram. Han uttrycker även oro över att förskollärare och förskolechefer kan komma att välja metoder som snabbt ska ge dem ett arbetsverktyg för att klara besök från Skolinspektionen, utan att kritiskt granska vilken barn- och kunskapssyn dessa bygger på. Just nu finns en uppsjö av metoder som marknadsförs mot förskolan och många av dem anser han vilar på en annan vetenskaplig grund än den som läroplanen förordar, nämligen en utvecklingspsykologisk grund.

Boken består av tre delar, varav den första delen beskriver förskolans förstärkta uppdrag. Här behandlas förskolans historiska utveckling som visar på skillnader och motsättningar i politiska ideologier och olika teoretiska inriktningar. Förskolans tradition av att dokumentera och utvärdera behandlas också i denna första del, liksom hur barns individuella prestationer har observerats i förskolan. Hur begreppet dokumentation kan ges flera olika innebörder beskrivs av författaren och verktyg som sägs mäta kvalitet tas upp till diskussion.

I den andra delen beskriver författaren hur man praktiskt går till väga och tar exempel från det projekt som ligger till grund för boken, där man använt videokameran som verktyg. Vi får följa en förskola med tre arbetslag som i projektform lär sig arbeta med videokameran och filmar sekvenser som underlag för sitt systematiska analysarbete. Genom många olika exempel får vi ta del av olika analysmodeller, som att teckna kommunikationsmönster, spaltdokumentation eller beskrivning av en filmsekvens.

I den tredje delen behandlas hur man gör en analys och vad som är en analys ut­ifrån läroplanens förstärkta uppdrag. Förslag ges även på hur man kan organisera för att kunna analysera sin verksamhet. Eidevald påpekar dock att det inte går att skriva exakt hur det går till att göra en analys, då metoden är beroende av vad som passar i olika situationer.

Jag anser att detta är en angelägen bok och för mig var den första delen den mest intressanta, som sätter ord på det jag upplevt, att det saknas en tydlighet kring hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till och att detta har sin förklaring i den historiska bakgrunden av politiska ideologier och teoretiska perspektiv.

I läroplanen står som författaren påpekar att ”barns utveckling och lärande ska följas upp och dokumenteras”, men det är inte barnens kunskaper som ska bedömas. Det är analyser av hur verksamheten skapar förutsättningar för barnens lärande, som ska hjälpa oss att utveckla den. Författarens exempel är ett bra stöd för hur det analysarbetet kan gå till och boken som helhet motsvarar helt klart mina förväntningar.

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan
– Hallå, hur gör man?
  Christian Eidevald
Liber

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin