Läs senare

Bra tips för brett språkstöd

01 apr 2019

Svenska som andraspråk i förskolan

Polly Björk-Willén (redaktör)

[Natur & Kultur]

Den här antologin – där många framstående professorer och forskare i flerspråk­ighet och mångfald medverkar – belyser vikten av att ha en explicit språkpolicy i förskolan, som är tydlig i hur man arbetar med flerspråkiga barn. Vi får bland annat ta del av några exempel från förskolor där det finns många flerspråkiga barn och där man snarare har en implicit språkpolicy, som kanske inte alltid bygger på teoretisk förankring utan snarare på den kompetens som finns på förskolan för tillfället.

Författarna reder ut och problemati­serar en rad olika centrala begrepp, som två- eller flerspråkighet, språkande och translanguaging. De beskriver också flerspråkiga barns grammatiska utveckling och hur man med hjälp av olika tester kan följa och analysera deras utveckling.

Barn använder sig av en rad olika kommunikativa strategier, som gester, pekningar och kroppsspråk, men de konventionaliserande uttrycken, alltså de frekventa och etablerade fraserna, är mycket viktiga delar i en nybörjares kommunikation. Dessa fraser har barnen också nytta av i leken, i den socialiseringsprocess som är så viktig för barnens språkliga och kommunikativa utveckling.

Forskning visar att barn som är språkliga nybörjare endast ges tillgång till en begränsad del av leken och att dessa barn dessvärre kan upplevas som tråkiga av andra barn.

Här har förskollärarna en viktig roll när det gäller att möjliggöra barns delaktighet i leken på olika sätt. Som att använda språket kommunikativt, sätta orden i rätt sammanhang, använda gester och ställa följdfrågor och att visa i ord och handling att alla språk och kulturella perspektiv är viktiga.

Jag rekommenderar varmt boken, som är användbar för alla lärare, oavsett var man arbetar.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin