Läs senare

Djupt om lekens roll

27 nov 2016

Det har alltid funnits en spänning mellan lek och lärande. Ambitionen att ta till vara barns nyfikenhet och lust att lära har svept över stora delar av världen under minst ett kvarts sekel. I Sverige ser vi det i form av ny skollag där förskolan bildar skolform och av läroplanen som reviderats mer än en gång. Det har skrämt många, bland annat flera av de lekforskare som är medförfattare till denna bok.
Torben Hangaard Rasmussen, redaktör för boken Lek på rätt väg i förskolan? har involverat forskare och lärarutbildare från Danmark, Norge och Sverige. Flera verkar inom det psykologiska fältet eller inom ämnet pedagogik. Torben själv är pedagog och författare till flera böcker om lek.

Boken är präglad av de enskilda för­fatt­arna och deras forskningsfält. Några är mer teoretiskt förankrade och presenterar sin syn på lek eller visar på en teori som speg­lar lekens beståndsdelar. Andra tar ett mer praktiskt perspektiv och vi får följa episoder från förskolans värld som sen analyseras utifrån författarens syfte. Här presenterar jag tre av bokens författare.
Helle Skovbjerg Karoff berättar om fyra typer av lek.Varje typ ger hon dels en stämning och en beskrivning på vilket sätt den är farofylld. Ett exempel är Flyt – jag skulle kalla den rollek den kräver hängivenhet och kräver varsamhet hos dem som deltar. En annan kallar hon Överskrida som jag tänker är den lek som kan provocera vuxna och kallas trams. Den innehåller gränslös humor och har euforin som känsla där det farofyllda är dumdristigheten.
Eva Johansson ger inblick i tre barns lekvärld som handlar om hur de samspelar, hur två värnar leken från den tredje, hur den som bestämmer gör för att det andra barnet ska vilja vara kvar. Hon visar att makt och positioneringar också finns i de yngsta barnens lek.
Margareta Öhman ger en enkel översikt kring lekens relationella aspekter i låtsaslek. I sin forskning har hon mött barn i förskolan och det de säger till henne är att det viktigaste är att få leka och att få vara med. Förskolans lekklimat är betydelsefullt menar hon. Hon ger därför stöd kring hur vuxna kan förhålla sig till lek i olika situationer och resonerar kring hur och när vuxna kan eller ska medverka för att barn ska kunna delta i leken och utveckla sin lekförmåga.

Boken är mycket variationsrik – näst intill svårtillgänglig men med intressanta och spännande delar som ger mig nya perspektiv på fenomenet lek. Den vänder sig till den kunnige läsaren och förskollär­aren som är trygg i sina teoret­iska ställningstaganden.

Kent Roslund, förskollärare

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin