Läs senare

Dubbelt lärande

15 feb 2017

Förskolans naturvetenskap i praktiken

Bodil Sundberg m fl

[Gleerups]

Författarna Bodil Sundberg, Sofie Are­ljung, Karin Due, Christina Ottander och Britt Tellgren är forskare med olika bakgrund men med lärarutbildning och naturvetenskap som gemensam nämnare. I boken Förskolans naturvetenskap i praktiken har de pro­blematiserat en av de stora pedagogiska diskussionerna i dagens förskola, nämligen om pedagogen i för­skolan ska vara medforskare eller undervisande lärare.

I boken visar de på vikten av att förskolan, i arbetet med barnen, tar till vara på den kunskap om omvärlden och naturvetenskapliga fenomen som människan systematiskt samlat på sig i flera hundra års tid, genom systematiska och empiri­ska mätningar. Då kan barnen både få upptäcka själva och få höra spännande berättelser om naturvetenskapliga fenomen som vuxna berättar. Pedagogens kompetens behöver därför omfatta både naturvetenskaplig allmänbildning och en kompetens att planera och genomföra undersökningar tillsammans med barn, menar de.

Boken innehåller problematiserande diskussioner och praktiska exempel från förskolor samt faktarutor om naturvetenskap. Det är tydligt att författarna anser att vi som arbetar i förskolan behöver lära oss mer om naturvetenskapens bärande idéer för att lyckas fullt ut med vårt uppdrag. De använder begreppet undervisning när de beskriver aktiviteter som syftar till lärande om naturvetenskap. Boken lägger fokus på ”hur-frågan”, alltså metoderna vi kan använda för att lyckas med undervisningen. I ett avsnitt beskrivs hur man i stället för att jobba traditionellt kan använda verb som fastna, smälta och rulla för att låta barnen undersöka naturvetenskapliga fenomen. (Läs mer om det i temat här, reds.anm.)

Ett annat kapitel handlar om hur man kan arbeta med naturvetenskap genom berättelser. En förskollärare beskriver att hon tror att barn tycker det är jättespännande att höra när man berättar. Hon har en känsla av att berättandet inte stämmer med det som anses som god förskolepraktik, men tycker att både barnens egna tankar och funderingar och mer etablerade kunskaper har en plats . ”Barnen har en längtan efter förklaringar och ett sug efter den kunskap som de vet finns”.

Som helhet tycker jag den här boken lyckas sammanfoga möjligheterna till un­-
dervisning, som vi vuxna planerar och sätter mål för, med att barnens egna nyfikenhet och frågor tas tillvara. Den ger tydlig vägledning i hur vi kan jobba med naturvetenskap i praktiken i förskolan, både som medforskare och undervisande lärare.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin