Ingår i temat
Plats för djuren
Läs senare

Dubbla budskap om djurs värde

Först en saga om en gullig gris, sedan korv till lunch.
Vad förmedlar förskolan för värderingar om djur? Malte Lindstam, förskollärare, skrev sitt examensarbete om djuretik i förskolan.

16 mar 2013

Varför valde du det här ämnet?

– Jag har varit engagerad för djurrätt i många år och när jag varit ute och jobbat och praktiserat har barn ställt frågor om vad jag äter och var kött kommer ifrån. Då svarar jag att jag inte äter djur för att jag inte tycker det är rätt mot dem och sedan säger jag inte så mycket mer. Syftet med mitt examensarbete var att se hur förskollärare ser på läroplanens skrivning om att sträva efter att barn utvecklar ”respekt för allt levande”, hur man arbetar med det här och hur saklig och allsidig pedagogiken är. Jag har utgått från normkritisk pedagogik och poststrukturalistisk, feministisk teori.

Du har djupintervjuat sex förskollärare om de här frågorna, tre som äter kött och tre vegetarianer. Vad blev svaret på frågan om läroplanens skrivning?

– Alla förskollärarna inkluderade djur i läroplanens skrivning om ”respekt för allt levande”, men vissa hade mer fokus på att ta hand om naturen i stort, på växter och miljö. Djur sågs som en del i en helhet snarare än som individer. Det fanns också olika tolkningar kring vilken slags respekt som avses, vissa tyckte man skulle lära barn att undvika att skada djur i naturen. Andra menade att respekt kan innebära att inte döda eller äta djur. Resultatet visar att läroplanen är öppen för tolkningar.

Hur arbetade förskollärarna själva med djuretik?

– De menar att lärarnas egna förhållningssätt och attityder till djur påverkar. Djuretik kom upp exempelvis i skogen: Var försiktig med insekter! Men det var inget prioriterat område. Barn tar ibland initiativ och väcker etiska frågor, sällan läraren. Under läsning och sagoberättande ställde dock någon förskollärare utmanande frågor som: Hur kändes det för räven? Djur används ofta i böcker, men det är en komplikation att de ofta förmänskligas. Man kan diskutera vilka böcker som kan väcka empati för verkliga djur? Kanske krävs något mer än Tre små grisar, mer naturtrogna berättelser om djur som beter sig som djur och där det visas att de är kännande varelser.

Är det inte många som besöker 4H-gårdar och bondgårdar?

– Jo. Men det hade enligt förskollärarna inte funnits något uttalat syfte med eller någon utvärdering av besöken. Få överväger att det budskap som kan förmedlas till barnen vid till exempel besök på bondgårdar är att det är normalt att använda djurs kroppar för mat. Pedagoger behöver reflektera över de omedvetna budskap som kan finnas i vårt språk, våra böcker och aktiviteter.

Hur allsidig och saklig är förskolan när det gäller hur man ser på djur?

– På områden där det inte finns så tydliga värderingar i läroplanen att förmedla blir krav på saklighet och allsidighet extra viktigt. Öppenhet för olika uppfattningar är centralt. De lärare som var vegetarianer tog upp att de reflekterar kring risken för att de påverkar barn ensidigt. Men köttätarna gjorde inte det. Kött är regel vid måltider. Man reflekterar inte över vad som är norm.

Har du personligen fått kritik i jobbet för dina åsikter?

– Nä. Jag hamnar själv sällan i djupare diskussioner. Jag är väldigt försiktig eftersom jag är rädd för att få kritik, och för att mina åsikter ska spridas till barn så att de väljer att inte äta kött, fast deras föräldrar vill det. Barnen tvingas då handla emot sina värderingar. Barn är aktiva subjekt som förhandlar mellan olika budskap. Skulle jag försöka sprida mer empati för djur till barnen tror jag det skulle bli känsligt ganska snabbt.


Fotnot: Examensarbetet Djuretik i förskolan: Vilken vägledning ger läroplanen och hur arbetar förskollärare?, Umeå universitet 2012.

Gris (Sus scrofa)

är en domesticerad art av vildsvinet. Grisen är ett av de äldsta husdjuren och är känt från omkring år 9 000 f Kr.

Grisen har 70% identiska gener med människan och har därför nästan likadant hjärta som oss människor.

 
Foto: Ingvar Hult

Alla artiklar i temat Plats för djuren (8)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin