Läs senare

En uppslagsbok om lekteorier

23 sep 2014

Kanske är det en tillfällighet, men efter en tid av relativ tystnad har ännu en ny bok om lek getts ut, denna gång av Studentlitteratur. Oavsett om det är på författarnas eller förlagens initiativ, tänker jag att den nya leklitteraturen kan bidra till balans och utveckling av förskolans innehållsdiskussioner. Senare års fokus har till stor del legat på naturvetenskap, matematik och språkutveckling för att möta det reviderade läroplansinnehållet. Vackert så, men i läroplanens formuleringar finns fortfarande uppdraget att verksamheten ska präglas av ett medvetet bruk av leken. Även Lgr 11 har med skrivningar om lekens betydelse i kunskapstillägnandet. Hur formuleringarna ska tolkas och genomföras i respektive verksamhet lämnas till arbetslag att reda ut och därför blev jag glad på riktigt när jag fick denna bok i min hand.

Författaren gör anspråk på att i boken ta upp en så gott som komplett bild av vad lekande varelser kan innebära. Att kalla den för uppslagsbok får ändå mer ses som en liknelse. Däremot gör bredden av presenterade teorier och det strukturerade upplägget att den är lätt att hitta in i när man söker efter en kunskapsbas och teoretisk förankring för sina lekstrategier. För mig fungerar innehållet också som inspiration till nytänkande kring de barndomslekar som omger oss i vår tid. Person- och sakregistret i slutet av boken bidrar till att underlätta navigeringen för den som väljer att inte läsa från pärm till pärm.

Förutom inledande avsnitt om centrala begrepp och klassiska teorier presenterar författaren inte mindre än åtta teoretiska traditioner där lek som fenomen ringas in. Dessa traditioner tillhör en modernare teoribildning, till skillnad från de klassiska teoriernas ursprung från mitten av 1800-talet. De klassiska teorierna om lek kännetecknas av att de alla utgår från ett evolutionärt perspektiv och försöker förklara varför unga djur och barn leker. Stundtals tar djurs lek stort utrymme i boken och tillför inte så mycket enligt min mening, även om det tillhör de teorier som beskrivs.

Gemensamt för framställningarna av de åtta traditionerna är att centrala begrepp tas upp, och i de flesta fall redogör författaren också för svensk lekforskning som knyter an till den aktuella traditionen. Vissa kapitel kan upplevas som korta, snudd på ytliga, men det kan samtidigt ses som en av bokens förtjänster om man ser den som en grundbok som sonderar och beskriver terrängen inom lekforskning.

I kapitlet om den kulturella traditionen erbjuds vi läsare intressant statistik med förklarande texter om lek ur ett antropologiskt perspektiv. Det är inspirerande läsning där forskning om ostrukturerad lek sägs ge den tydligaste bilden av kulturella likheter och skillnader. Samtidigt stämmer detta kapitel till eftertanke kring varför vi i vår kultur anser lek vara så enormt lärorik och nästan helig, medan man i andra kulturer försöker hindra barn från att leka. Här görs flera intressanta, internationella jämförelser kring hur tid och plats, leksaker, familjeförhållanden och utbildning inverkar på lekens innehåll och karaktär.

Nu är det ju inte recensenten som skriver boken, men jag tänker ändå att det hade varit både intressant och viktigt att få del av lite mer lekforskning kopplat till genusfrågor. Annat som jag saknar är en större balans mellan avsnitten om konsekvenser och utfall inom de olika traditionerna. I några avsnitt inskränker sig detta till ett par rader, medan läsaren i andra kapitel får en ordentlig summering av de teorier som belysts.

Jag är ändå helt säker på att jag kommer att återvända till denna bok eftersom jag kan se flera användningsområden. Inom förskollärarutbildningen kan den bidra till att få syn på likheter och skillnader mellan olika teoretiska synsätt. De centrala begrepp som definieras kan dessutom bli till god hjälp när lek studeras, analyseras och ska ges vetenskapligt förankrade tolkningar och argument. Jag tror vidare att bokens idé och innehåll kan inspirera förskolans personal till stärkande diskussioner när lek ska brukas medvetet i verksamheten.

Lekteorier
Mikael Jensen
Studentlitteratur

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin