Läs senare

Ensidigt om utvärdering

14 dec 2015

Flera, med många Reggioföreträdare i spetsen, tar till vapen i sin kamp kring förskolans styrning sen den senaste revideringen av läroplanen. Vad ska vara i förgrunden? Läroplanens mål eller barns spontana intentioner? I Utvärdering & pedagog­isk bedömning i förskolan kommer starka åsikter fram. Professor emeritus i didaktik Gunnar Åsén har samlat flera forskare för att förmedla sina erfarenheter kring läroplanens senaste revidering.

Regeringen gav uppdraget till Skolverket att komma med ett förslag till ändringar i läroplanen. Skolverkets förslag fick stark kritik och godtogs inte heller av regeringen. Därför fick en expertgrupp i uppdrag att skriva fram ett nytt förslag utifrån direktiven. Tydligare mål inom några områden, ett nytt kapitel om utvärdering, uppföljning och utveckling samt tydliggjort ansvar för förskollärare och förskolechef. Snabbt därefter gav Skolverket ut ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation.

Gunnar Åsén återkommer längre in i boken med några grundläggande frågor som man kan använda i samband med utvärdering. Det är olika aspekter som han menar är värdefulla att ha med sig i utvärderingsarbetet. En del av frågorna känner vi igen som: varför, vad och hur, men också om att ha ett etiskt perspektiv och hur olika utvärderingsresultat ska relateras till varandra. Han beskriver också tre kvalitetsperspektiv strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet som möjliga infallsvinklar i utvärderingsarbetet.

I slutet av boken beskrivs de omfattande obligatoriska språkliga kartläggningarna som görs av treåringar i Danmark samt ges en redogörelse kring utvecklingstrender i Norge kopplat till förskolans uppdrag och barnsyn.

Flertalet av de övriga författarna är mer eller mindre skolade i postmodern barnsyn och beskriver genomgående pedagogisk dokumentation som den enda dugliga utvärderingsformen. Vallberg Roth har tittat på tre olika förskolor med olika dokumentations- och bedömningspraktik. Två är uppenbart ålderdomliga och en är postmodern. Nilsson och Alnervik beskriver en modell för att förstå förskolans verksamhetssystem, som mynnar ut i postmodern målrelationell läroplanssyn. Elfström beskriver framväxten av pedagogisk dokumentation i Sverige med referens till Reggio Emilias förskolor. Hon visar också konkret vad pedagogisk dokumentation kan innebära.

Någon författare tar dock ett annat perspektiv. Exempelvis Björk-Willén som tittat på utvärdering utifrån flerspråkiga miljöer. Både hur man dokumenterar, utvärderar och bedömer, men också vad som framträder i utvärderingarna. Hon visar hur man kan få syn på maktrelationer i barngrupp­en och hur personalens inställning påverkar barns möjligheter i förskolan.

Boken visar på att dokumentation och utvärdering är ett hett ämne och bedömning i synnerhet. Nilsson och Alnervik och Folke-Fichtelius och Lundahl beskriver på olika sätt postmodernismen som motpol till neoliberala tankesystem och boken är full av svartvita värderingar som är på gränsen till oseriösa. Nilsson och Alnervik sätter exempelvis in Ecers och Skolverkets Bruk i ett sammanhang så man kan tolka att de som använder dem gör det för att gynna avreglering och privatisering. Hur kommer det sig att postmodernister ofta beskriver sin idé i liknande provocerande, långsökta motsättningar?

Den här boken hjälper inte mig som förskollärare. Det är för snabba och ensidiga hopp från historiska utvecklingspykologiska tester och observationer till pedagogisk dokumentation. Boken ger mycket litet utbyte för den som inte ansluter sig till Reggiofilosofin.

Läroplanen ger förskollärare ett särskilt ansvar: ”Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och hur utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden granskas.” Denna riktlinje hade vi behövt stöd kring när huvudmän uppfinner utvärderingsinstrument som inte är i överensstämmelse med läroplanen. Det känns som författarna är mer angelägna om att sprida sin redan förpackade idé än att stärka förskollärare i sitt professionsutövande.

Boken presenteras som en allsidig bok om utvärdering. Det är den inte eftersom bland annat Gunnar Åséns allmängiltiga partier drunknar i övrigt ensidiga budskap.

Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan
Gunnar Åsén,
med flera
Liber

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin