Läs senare

Entusiasm som smittar

20 jan 2013

Förskollärarna Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl hade en vision. De ville starta en förskola med naturen som utgångspunkt och lärmiljö. Hösten 2007 förverkligade de sin dröm och startade Naturförskolan Snusmumriken i Klågerup, Svedala kommun.

Författarnas syfte med boken Naturförskola – lärande för hållbar utveckling är att synliggöra hur de tematiskt och ämnesövergripande arbetar mot läroplanens mål. Hela dagen används som lärandesituation och målet är en obruten lärprocess i autentiska situationer där barnen får uppleva naturliga sammanhang och meningsfullhet i lärandet. Utomhuspedagogiken används för att synliggöra språket, matematiken, naturvetenskapen och tekniken i förskolans vardag.

Boken är fylld med spännande och fängslande situationer och bilder ur Snusmumrikens vardag där barnens funderingar, kommentarer och agerande står i fokus. Dessa vävs samman med författarnas tankar, läroplanens mål och aktuell forskning.

Naturförskolan Snusmumriken tar emot barn från ett till fem år. Att arbeta åldersintegrerat är ett medvetet val från förskollärarnas sida då de anser att det i sig ger en rik lärmiljö och mångfald. Förskolan är kommunal men Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl ställer ett krav kring intagningen och det är att föräldrarna ska ha gjort ett medvetet val och vara införstådda med arbetslagets kunskapssyn, förhållningssätt och arbetssätt.

Författarna menar att utomhusmiljön i sig bjuder in till pedagogiska utmaningar, helt andra än de som en tillrättalagd förskolegård kan erbjuda. Förskolan är belägen i ett naturskönt område med närhet till skog, grillplats, fotbollsplan, basketplan och en damm. Omgivningarna bjuder på ett rikt djur- och växtliv. Att tillbringa merparten av tiden ute har även andra positiva effekter – det leder bland annat till färre konflikter, minskad sjukfrånvaro, ökad kondition och motoriska färdigheter samt mindre stress.

Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl menar att det är förskollärarnas kompetens som sätter gränser för barnens frågor och kunskapsutveckling. De framhåller vikten av att ständigt granska och analysera både sin kunskapssyn och verksamhet. De menar att det gäller att kontinuerligt erövra nya kunskaper genom studier och aktuell forskning samt att fördjupa och bredda sina ämneskunskaper.

Vidare konstaterar de att förskollärarnas förhållningssätt är avgörande för verksamhetens kvalitet. Och det är tydligt att det här är medvetna förskollärare. Ett professionellt arbetslag med lärare som besitter olika ämneskunskaper, som kompletterar varandra. Lärare som befinner sig i ständig utveckling enskilt, tillsammans som arbetslag och tillsammans med barnen.

Författarna märker att deras arbetssätt ger resultat. Barnen skaffar sig större ämneskunskaper än tidigare, de benämner bland annat djur- och växtarter vid namn. Fler barn visar tidigt ett intresse för skriftspråket och lär sig också läsa tidigare. Barnen är mer intresserade av matematik och naturvetenskap och bidrar i högre grad till att utveckla verksamheten med egna idéer och uppslag. De vågar ifrågasätta, är vetgiriga och fokuserade på möjligheter.

Boken är en verklig inspirationskälla. Om du själv arbetar på en naturförskola eller inte spelar mindre roll. Oavsett lärmiljö kan du finna inspiration och ryckas med av författarnas entusiasm. Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl uppvisar stor professionalitet och ett djupt engagemang för förskolan och barns lärande. Boken inspirerar, berikar, förvånar, utmanar och väcker intresse.


Red. anm: Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl fick Ulla-Britta Bruuns stipendium 2009.

Naturförskola – lärande för hållbar utveckling
Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl
Lärarförbundets Förlag

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin