Läs senare

Estetisk blick på lärandet

09 Nov 2015
Vad kan Biljana C. Fredriksen tillföra i den pedagogiska debatten om hur inlärning går till? Hon är förste amanuens vid fakulteten för humaniora och utbildningsvetenskap på Högskolan i Vestfold, Norge och i grunden slöjdlärare från Serbien. Inte minst det senare är intressanta fakta när jag läser Förstå med kroppen som bygger på hennes doktorsavhandling 2011. Språkligt befann hon sig i samma läge som ett barn när hon skulle lära sig norska ord som inte fanns i serbiskan. Hon fick tillämpa samma strategi, förklara med många ord mot bakgrund av sina erfarenheter. Det var stor skillnad mellan Serbiens inland och Norges dramatiska fjordlandskap. Stor skillnad är det också mellan Norges och Sveriges förhållningssätt till barn och förskolepedagogik. Till vår nackdel. I Norge är Barnkonventionen lag och läroplanen betydligt mer detaljerad, särskilt inom ämnesområdet Konst, kultur och estetik. Konst, form, mönster, bilder, konsthantverk, teater, poesi, litteratur, film, arkitektur och design är begrepp som inte ens nämns i den svenska läroplanen. Hur kan det ha blivit så?

”Barn deltar inte i någon kurs för att lära sig gå utan de lär sig genom att pröva sig fram i sin omgivning.” Självklart kan tyckas men exemplet öppnade mina ögon för miljöns betydelse. En pojke på 15 månader visade inget intresse att stå på fötterna utan kanade sig fram på det glatta golvet. Det var det mest effektiva för honom medan Biljanas son tid­igt började gå på heltäckningsmattan utan att passera krypstadiet. Författaren hänvisar till barnens estetikerkompetens och det kända uttrycket ”alla barn är födda konstnärer”.

Man kan välja att läsa bokens åtta kapitel kronologiskt eller i annan ordning och inne­hållet redovisas klart i inledningen. Det handlar om jämförelse med internationell förskolepolitik, aktuella synsätt på lärande, forskningsmetoder och de viktigaste resultaten från doktorsavhandlingen. Jag refererar några särskilt intressanta rön, budskap och resonemang. Hur ”förhandlar” barn mening när de leker med material? är en problemställning. I det akademiska uttrycket förstås att barnet känner med hela kroppen och upptäcker vilka möjligheter materialet erbjuder. Förhandling knyter an till överenskommelser, kontrakt och fantasi.

Biljana C. Fredriksen fascineras av små barns kamp med mer eller mindre motspänstiga material och påpekar att estetisk uppmärksamhet är en viktig egenskap hos förskolläraren. Få forskare har hittills ägnat uppmärksamhet åt material. Att samlas kring något fysiskt, det kan vara att tvätta en ylle­tröja eller konfronteras med pappkartonger i olika storlekar.

Rummet är den tredje pedagogen, så säger Reggio Emilia, som flitigt citeras. Biljana C. Fredriksen bygger vidare på de stora forskarna, Piaget, Efland, Eisner, Vygotskij och Dewey som hon står närmast, men de får också kritik. Vygotskij för att han är så fast vid att inlärning bara kan ske i samspel. Piaget var kanske rätt i sin tid. Ingen har förstått betydelsen av den fysiska omgivningen och erfarenheten. När det gäller lek är det viktigt att inte förbjuda utan att vara tillåtande. Gör inte, förklara inte, ingrip inte! Låt barnet experimentera och ge det den viktiga tillfredsställelsen av att kunna bidra med något. Osäkra lärare tyr sig till strama strukturer och undviker i värsta fall material som kan innebära merarbete i form av städning. Ge tid att utforska och gör avkall på varje maktposition. Tilltalet är personligt och nästan förtroligt i viktiga påminnelser till den blivande och verksamma förskolläraren.

Skolans stereotypa sätt att möblera rummet får kritik liksom sättet att ställa frågor som läraren redan vet svaret på. Det är ingen äkta demokratisk dialog. Där missar skolan en viktig faktor för att motivera lärande. Ett starkt budskap är att allt hänger samman. Vi separerar och strukturerar men allt smälter ihop. Barnets liv, ja hela livet är ämneslöst. Förskollärare är nyckelpersoner för nästa generation. Ett positivt, vackert och förpliktande budskap. Biljana C. Fredriksen uppmanar till kritisk läsning, reflektion och eget ställningstagande. Inte ens forskning erbjuder en objektiv sanning.

Förstå med kroppen
Barns erfarenheter som grund för allt lärande

Biljana C. Fredriksen
Liber

');

Mest delat

  • Inga artiklar hittades

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin