Läs senare

Ett uppdrag utan slut

09 Nov 2015

Efter att ha läst boken Förskollärarkompetens i förändring känner jag en ödmjukhet över hur stort och komplext uppdrag vi förskollärare har. Sonja Sheridan, Anette Sandberg och Pia Williams lyckas med den här boken ge en bild av ett oändligt uppdrag i ständig förändring. Vissa stunder stannar jag upp och funderar om det finns något annat yrke som omfattar kompetenser och förmågor inom fler områden än förskollärarens. Författarna visar att vi måste vara specialister inom områden om barns utveckling och lärande men också generalister inom en mängd ämnesområden.

Jag är intresserad av historia och fängslas särskilt av bokens andra kapitel. Där förmedlas en bild av resan från socialstyrelsens riktlinjer Arbetsplan för förskolan, där dialogpedagogik introducerades, vidare mot Pedagogiskt program för förskolan, som var det dokument jag jobbade med första åren som förskollärare, till dagens Läroplan som även utvecklats med en revidering. Författ­arna synliggör nödvändigheten av att vi förskollärare hela tiden ser vårt yrke i en föränderlig process där kunskap och kompetenser måste omprövas hela tiden.

I den historiska tillbakablicken skildras hur arbetslagsarbetet förändrats. I ett tidigt skede fungerade barnskötarna främst som assistenter till förskollärarna. Barnstugeutredningen 1968 och efterföljande reformer utgick från tankar om vuxnas samarbete där man inte längre såg en tydlig arbetsfördelning mellan yrkesgrupperna. Nu är vi framme i en läroplan som återigen lyfter fram förskollärarnas särskilda roll och ansvar.

Boken fortsätter med en översikt där komplexiteten i yrket tydligt lyfts fram. Texten beskriver olika teorier, system och perspektiv på hur kompetens och kunskap blir till och vilka områden som förskollärare måste vara insatta och kunniga i. Den här delen av boken har en mer akademisk text som jag ibland upplever som lite jobbig att läsa, men med tanke på att dagens förskollärarutbildning är mer teoretisk och akademisk än den jag gick för 25 år sen, blir det för mig ett tecken på yrkets utveckling.

Sista delen av boken beskriver författarnas studie bland 30 förskollärare på 30 olika förskolor, då de har intervjuat förskollärarna och observerat hur de arbetar i praktiken. Studien belyser tre dimensioner av förskollärarkompetensen: kunnande om vad och varför, kunnande om hur och slutligen interaktiva, transformativa och relationella kompetenser.

De lyckas med konststycket att göra mig lite skärrad inför mitt eget yrke och hur omfattande och krävande det är. De lyfter fram hur lärarnas vilja och förmåga att utvecklas och förändras är förutsättningar för att kunnande om vad och varför ska fördjupas. Det är en ständigt pågående process som fordrar en hel del av oss.

En intressant del i boken handlar om förskollärares ledarkompetens där ledarskapet gentemot barn, föräldrar och kollegor problematiseras. Författarna tydliggör att en förskollärare inte kan avsäga sig ledarskapet på det sätt några förskollärare i studien gör, genom att abdikera och avstå från att leda. Författarna resonerar kring att de har föreställningen om ledarskap som något auktoritärt och därmed inte hemmahörande i förskolans demokratiska uppdrag. Författarna visar på skillnaden mellan att leda barn och kollegor. Att vara ledare för kollegor handlar om att leda arbetslaget och kunna driva sina åsikter i diskussion med andra och även kunna hantera konflikter som kan uppstå inom arbetslaget.

Jag önskar att Sheridan, Sandberg och Williams hade gett större utrymme till att koppla teorier till konkreta praktiska exempel, som kunnat förtydliga resonemangen. Min egen praktik och erfarenhet gör att jag relativt lätt kan koppla de teoretiska resonemangen till vardagliga yrkessituationer, men hur reagerar en lärarstudent eller nybliven förskollärare när de läser den här boken? Vissa kanske blir skrämda inför förskolläraruppdraget när de läser boken, men jag tror de flesta kan få inspiration och upptäcka att de är på väg in i ett av de mest spännande yrken som finns!

Förskollärarkompetens i förändring
Sonja Sheridan
Anette Sandberg
Pia Williams
Studentlitteratur

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin