Ingår i temat
Vila på vetenskapen
Läs senare

Fokusera på brännpunkten

I Kungsbacka har kommunen tagit forskarhjälp för att utbilda förskollärare i att vetenskapligt analysera mötena mellan barn och pedagoger.

11 okt 2015

Foto: Emelie Asplund
Alla förskolor behöver samarbeta med en högskola eller en forskare för att få till en utbildning som vilar på vetenskaplig grund. Det anser Sven Persson, professor vid Malmö högskola. För egen del har han ett pågående samarbete med Kungsbacka kommun som bland annat går ut på att utbilda utvalda förskollärare, så kallade nyckelpersoner, i kommunen i att analysera och förbättra det som han anser är förskolans brännpunkt, nämligen de pedagogiska relationerna.– Ett sätt att arbeta med vetenskaplig grund kan vara att fokusera på brännpunkten, att fråga var det viktiga sker. Och den sammanvägda forskningen ger stöd för att förskolans brännpunkt finns i mötet mellan pedagog och barn, säger Sven Persson som har kommit fram till den slutsatsen efter att ha sammanställt flera forskningsöversikter.

En av nyckelpersonerna som har deltagit i utbildningen i Kungsbacka är Kikki Wiklund. Hon är utbildad förskollärare och arbetar som ateljerista och pedagogista vid tre förskolor i kommunen.

– Ända sedan jag läste till förskollärare har jag längtat efter att någon ska ha tänkt något kring pedagogiska relationer och inte bara kring ämneskunskaper och individprestationer. Så nu känns det fantastiskt att få fokusera på pedagogiska relationer när vi ska analysera vår dokumentation, säger hon.

Kikki Wiklund och de andra utvalda förskollärarna har träffat Sven Persson en gång i månaden under vårterminen. Under träffarna har de dels fått ta del av aktuell forskning om pedagogiska relationer, dels fått öva sig på att analysera sin egen dokumentation utifrån forskningen.

– Flera har filmat sig själva och barnen i olika situationer och så har vi tillsammans tittat på filmerna och analyserat vad pedagogen gör. Vi har till exempel tittat på om alla stöd finns med och om något stöd är tydligare än något annat, berättar Kikki Wiklund.

Det hon syftar på är om förskolläraren har gett barnen emotionellt stöd, socialt stöd och kognitivt stöd i den filmade situationen. Forskning har nämligen visat att förskolor där personalen har lyckats skapa ett socialt, emotionellt och kognitivt stödjande klimat bäst bidrar till barns positiva utveckling och lärande.

– Ett emotionellt stöd handlar om närvaro, att förskolläraren tonar in, är lyhörd och förmedlar att jag tror på dig, jag tror du kan det här så våga testa, förtydligar Kikki Wiklund.

Ett bra socialt stöd, fortsätter hon, ges när förskolläraren är nyfiken och tror på ett ömsesidigt lärande mellan sig själv och barnet, ett utforskande tillsammans. Ingen står över den andra utan båda är ömsesidigt beroende av varandra för att utvecklas och lära. Medan ett kognitivt stöd handlar om att inte gå händelserna i förväg utan vänta in barnen och plocka upp deras tankar och möta dem där de är.

En del av förskollärarna som deltog i utbildningen ville inte filma sig själva utan tog i stället med sig dokumentation i form av bildserier eller nedtecknade samtal.

– Det går lika bra, konstaterar Kikki Wiklund.

Genom analyserna och de efterföljande reflektionerna kring vad som kan utvecklas och förbättras förvandlas det insamlade materialet, det vill säga dokumentationen, till en pedagogisk dokumentation. Och efter­som det är den pedagogiska relationen som står i fokus i den vetenskapligt underbyggda analysen kan förskolor som arbetar på det här sättet anses vila på vetenskaplig grund. Ett allmänt dokumenterande av förskolans verksamhet, utan fokus och utan en analys som bygger på forskning, bidrar där­emot inte till en förskola på vetenskaplig grund.

Viktigt är förstås också att det vetenskapligt grundade arbetssättet sprids till hela arbetslaget och inte fastnar hos några få. Därför fick nyckelpersonerna i Kungsbacka skriva på ett dokument när de började utbildningen, där de förbinder sig att sprida kunskaperna vidare till sina kollegor.

Alla artiklar i temat Vila på vetenskapen (6)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin