Läs senare

Forskning om matematik

07 okt 2010

Matematik i förskolan är på modet och de flesta förskollärare har nog en idé om att barn i såväl småbarnsgrupper som grupper med äldre förskolebarn får möjlighet att utveckla sin matematiska kompetens. Ändå behövs litteratur som  En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande.

Camilla Björklund, som forskar om de yngsta barnens matematiklärande och undervisar vid Enheten för barnpedagogik i Jakobstad i Finland, sammanfattar sin och andras forskning och teoribildning om små barns matematiska tankeutveckling och matematiklärande. Hon poängterar lärarens roll eftersom läraren till stor del skapar möjligheter och begränsningar för barns lärande i förskolan.

Beroende på hur läraren betraktar och förstår matematik agerar hon eller han på olika sätt gentemot barn i olika åldrar. Läraren har till uppgift att stödja barn i utforskandet och möjligheterna till att upptäcka likheter och olikheter och att urskilja relationer mellan föremål och företeelser i omvärlden.

Författaren beskriver hur samspelet mellan lärare och barn kan gynna lärandet och upp-muntra till att nyfiket utforska. Att bygga på barns tidigare erfarenheter och att visa på variationer ger dem flera möjliga strategier att lösa problem. Det är viktigt att kunna tolka vad som ligger bakom barns uttryck och handlingar för att kunna stödja dem i deras matematiska förståelse.

Det verkar så självklart, men Camilla Björklund tränger djupt in i vardagssituationer som kan vara möjliga lärandesituationer och som kan utveckla både lärarens och barnens tankar om matematik. Synen på lärande har betydelse för hur läraren närmar sig barnet och hur lärandemöjligheterna i vardagen uppmärksammas, och jag tror att även erfarna förskollärare som läser den här boken får en del att fundera över samt underlag till kollegiala diskussioner.

Olika aspekter av matematisk kunskap och matematikens natur presenteras i boken och trots att det är en hel del som känns igen så får jag syn på nya möjligheter att fördjupa mitt arbete som lärare i en småbarnsgrupp. Det är just många vardagssituationer som jag upptäcker att jag kan utveckla till att låta barn utforska mer och till att uppmärksamma barn på olika fenomen. Det är stimulerande att växla mellan bokens text och reflektioner kring det egna pedagogiska arbetet.

Matematiken kan förstås som ett socialt fenomen, ett kulturellt redskap, som barnet behöver ta till sig, förstå och själv utveckla sin förståelse av som en del av ett samhälle och en kultur. Författaren synliggör det kompetenta matematiska barnet som strävar efter att förstå och göra sig förstått när det gäller matematiska samband, begrepp och principer. Ett antal exempel på hur barn funderat tillsammans med kamrater eller lärare eller för sig själva visar på hur de använder sig av sitt matematiska tänkande. Barnens kompetens blir tydlig liksom hur läraren stödjer deras fortsatta tankar och ger fler möjligheter. Det finns exempel när läraren har möjlighet att tillsammans med ett barn under en ganska lång stund experimentera med olika material. Den möjligheten känns kanske inte igen av alla förskollärare men visar på ett möjligt förhållningssätt. Frågor som för tanken vidare eller gemensamma funderingar på andra möjligheter finns det ändå tillfällen till. Det ges i boken mängder av exempel och förslag på aktiviteter som stödjer barns utforskande och upptäckter av matematiska samband och begrepp.

Räknefärdighetens utveckling beskrivs i fem principer som är en bra teoretisk grund att ha för att förstå och utmana barns förståelse av matematik. Mycket av det som görs och händer i förskolan relaterar till dessa matematikens grunder, och det är både bekräftande och utvecklande att läsa om teorier för dem.

En, två, många är inte en bok man plöjer igenom. Det är många teorier som presenteras och förklaras och texten är ibland lite stapplig. Både barns matematiska utveckling och lärares roll beskrivs ingående. Det är en lärobok som jag behöver gå tillbaka till då och då och som jag önskar att mina både nuvarande och blivande kollegor i förskolan också tar del av.

En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande
Camilla Björklund
Liber

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin