Läs senare

Förskolan utvecklas av VFU-studenterna

FacklitteraturHallå där, Agneta Blohm, författare och tidigare VFU-ansvarig utredare!

15 jan 2020

VFU-handledning i förskolan och barns anknytning

Agneta Blohm

[Studentlitteratur]

Vad handlar din nya bok om?

– Den har två spår, dels VFU-handledningen, dels barns anknytning.

Vad ser du som det viktigaste i VFU-handledarens roll?

– Oj, det är så mycket som är viktigt i detta komplexa uppdrag. Att kunna möta varje student och bekräfta, stötta och utmana utifrån var och ens erfarenhets- och kunskapsnivå, personlighet och mognad. Hjälpa och lotsa, samtidigt som man utför alla andra uppgifter i sitt förskolläraruppdrag.

Berätta om anknytningsspåret i boken!

– Anknytningsteorin är en av de utvecklingspsykologiska teorier som studenterna lär sig under utbildningen. Det anknytningsmönster som barnen har med sig när de börjar i förskolan präglar deras personlighet, hur de upplever omvärlden, hur de förväntar sig att bli bemötta och hur de beter sig. Trygg anknytning är en grund för att utvecklas och lära. Under VFU:n möter studenterna ”riktiga” barn, teorin blir levande och med handledarens hjälp kan de bättre förstå hur barns anknytningsmönster tar sig uttryck och hur man bemöter olika barn på olika sätt för att bekräfta, vägleda och utmana dem.

Vad brukar studenter uppleva som svårast under VFU:n?

– Just vad som är svårast tror jag är individuellt. Men det jag har märkt är att de till exempel tycker att det är svårt att planera sina aktiviteter som de ska ha med barnen. Särskilt svårt verkar det vara att inte få planera allt i detalj, att lämna öppet för barnens lärprocesser. Det har jag skrivit om. En annan sak de har uttryckt är att de tycker att barnen lätt tappar intresset. De har svårt att fånga barnens intresse under en längre tid.

Vilka positiva effekter kan det få för en förskola att ha studenter på VFU?

– Lärandet! Förskolan utvecklas av studenterna! Studenternas frågor gör att pedagogerna måste tänka efter och de har med sig aktuell och spännande litteratur och forskning från utbildningen. En handledare säger i min bok: ”När ni studenter är här blir det ju värsta diskussionerna i personalrummet! Ni får i gång oss. Det är jätte­roligt och stimulerande för oss att ni är här.”

Många pratar om glappet mellan utbildning och verklighet – skulle det behövas mer VFU när man studerar till förskollärare?

– Jag tror att många studenter tycker att det skulle vara mer VFU. Handledningen är navet mellan teori och praktik. I handledningen, genom reflektion över upplevelser, kan kunskap skapas.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin