Läs senare

Förskolechefer har rekordstort personalansvar

förskolecheferKommunala förskolechefer har mer än dubbelt så många medarbetare jämfört med andra chefer. Ett stort personalansvar är inte bara påfrestande för chefen, även medarbetarna drabbas negativt.

Illustration: Anna Bylund
Illustration: Anna Bylund

En chef har sällan ansvar för fler än 15 medarbetare. Men den snittsiffran gäller inte förskolechefer. Enligt en undersökning som Lärarförbundet gjorde nyligen har 74 procent av de kommunala förskolecheferna över 30 medarbetare. Snävar man in spannet ytterligare och tittar på hur många som ansvarar för fler än 40 medarbetare är andelen 32 procent.

– Det är lite märkligt att de kommunala förskolecheferna har så otroligt stort personalansvar. Det kan bero på att man under en period har slagit ihop många enheter. I förskolan finns inte heller den tradition av biträdande chefer på det sätt som finns i skolan med biträdande rektorer, säger Lars Svensson, utredare med ansvar för chefsfrågor på Lärarförbundet.

För förskolechefer i fristående verksamheter visar undersökningen helt omvända siffror. Där har majoriteten, 70 procent, som mest tio medarbetare.

Men de stora skillnaderna mellan kommunala och fristående verksamheter förvånar inte Lars Svensson.

– De privata förskolorna är ofta små. Men de har också organiserat sig på ett annat sätt. Det är inte ovanligt att huvudmannen står för mat, städ och administration och att förskolechefen är anställd just för att sköta det pedagogiska arbetet, säger han.

Det finns flera studier som visar på negativa konsekvenser av att chefer har för stort personalansvar. Förutom att arbetsuppgifterna hopar sig med medarbetarsamtal, lönefrågor, konflikthantering och anställningsfrågor vittnar många om att de har svårt att hinna lära känna sina medarbetare och att helt enkelt kunna vara en bra chef.

I en stor förskoleenkät som Skolinspektionen gjorde nyligen svarar 52 procent av förskollärarna i kommunala verksamheter att deras chef besöker barngruppen i låg utsträckning. Förskollärare i fristående verksamheter svarar tvärt emot att 61 procent att deras chefer besöker barngruppen i mycket hög utsträckning.

– En chef kan ha höga ambitioner men har man många medarbetare har det visat sig att det är svårare att driva igenom de goda initiativen, säger Lars Svensson.

Även medarbetarna drabbas när chefen har ansvar för en stor personalgrupp.

– Det finns ett tydligt samband mellan höga sjukskrivningstal och många medarbetare. I privata företag med jämförelsevis frisk personal anger företagsledarna att ett mindre antal medarbetare per chef har betydelse, säger Lars Svensson.

 

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin