Läs senare

Försvarstal för den fria leken

13 nov 2013

Leka för livet är ingen lärobok, det är en bok till lekens försvar skriver barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. Men visst finns det stoff att lära av i boken vars fokus är barns och vuxnas lek. Författaren gör personliga reflektioner kring lekens betydelse och förutsättningar liksom hinder för och hot mot den. Förutom egna erfarenheter och tankar som barn, pappa och läkare har han också intervjuat en rad människor verksamma inom olika områden om hur leken tar sig uttryck i deras vuxna liv. Han refererar också i riklig mängd till litteratur om lek. Allt vävs samman till ett ställningstagande som mynnar ut i ett försvar för den fria leken som han ser hotas av flera företeelser i vår tid.

I inledningen skriver han att han inte blivit klokare av allt han samlat för att skriva boken. Han skriver att han har lekt sig fram och att han inte tror att man blir klokare av att leka. Det motsäger sedan innehållet i resten av boken som just beskriver hur vi blir rikare, lär oss och förstår mer genom att leka. Det handlar bland annat om att vi lär oss mer om oss själva, om att samspela med andra och om att hitta lösningar och vara kreativa.

Utifrån sina betraktelser och upplevelser tillsammans med intervjuerna beskriver Lars H Gustafsson vad lekens väsen kan vara. Den rymmer tröst, harmoni, lycka, hopp eller utmaning och spänning – en värld där allt är möjligt. Han refererar till forskare som beskrivit dessa lekens möjligheter, men genom de egna berättelserna får de en mer vardaglig inramning och beskrivs bland annat som verktyg för överlevnad, skaparkraft och utveckling både för barn och vuxna.

Boken handlar också om lekens möte med verkligheten. Då kretsar det kring leken som gränslös i tid och rum och hur den är släkt med humor genom att allt kan ta en oväntad vändning. Författaren utvecklar sina tankar om en nästan nödvändighet av att barn får leka i naturen. Han menar att barn kan känna en större tillhörighet till och närvaro i naturen än till andra lekmiljöer.

Barns lekar i naturen och allt det som upplevs där hotas i dag av alltför stort fokus på aktiviteter vid tv- eller dataskärmar. Men även hur städer och bostadsområden planeras och vuxnas försiktighet och rädsla för eventuella faror kan vara hinder för lek i vild natur. Men bilden av fria lekande barn i en vild natur tycker jag är en lite romantisk bild färgad av författarens egen barndom och inte möjlig för en majoritet av världens barn, inte ens för en majoritet av barn i Sverige.

Lars H Gustafsson moraliserar inte men pekar på faktorer som han tycker behöver uppmärksammas och som vi kan påverka, och han ser en ökad medvetenhet i förskolor och skolor om vikten av utelek vilket i sin tur väl påverkar föräldrar. I boken finns frågeställningar kring vilken kunskap vi behöver för att vilja och kunna bidra till och ta del av en civilisation som ger plats åt alla.

Lars H Gustafsson är humanist och har i den här boken samlat material för att visa att leken och våra möjligheter att leka ger bättre förutsättningar för oss att skapa den, att leken är en del av vad det innebär att vara människa. Han liknar barn vid ett minoritetsfolk som vuxna har makten över och koloniserar med sin kultur. De möjligheter till förnyelse och utveckling som ett verkligt kulturmöte hade kunnat ge går majoritetssamhället miste om. Det är inte svårt att dra paralleller till andra utvecklande kulturmöten.

Trots att boken inte för mig, och kanske inte för så många andra heller, innehåller så mycket nya tankar om lek sätter Lars H Gustafsson genom det sätt han samlat och presenterar sitt försvar för leken in den i ett sammanhang av att vara människa. Förutom att vara ett försvar för leken är boken också i allra högsta grad ett försvar för barns rätt att leka på egna villkor. Det är filosofi, pedagogik och politik i en lättsmält kombination.

Leka för livet
Lars H Gustafsson
Norstedts

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin