Läs senare

Fortsatt debatt om undervisning

InsändareSvar på Niklas Pramling med fleras replik #2/2017:

15 maj 2017

Diskussionen som Christian Eidevald initierade i Förskolan #7/2016 startade med frågan om undervisningsbegreppet. Niklas Pramling med flera menade i en respons att påståendet ”att anpassa den pedagogiska miljön utifrån vad barnen är intresserade av och vad de behöver kunna i framtiden” är ett mycket problematiskt ställningstagande.

I det sammanhanget förde de in diskussionen på frågan om det kompensatoriska ansvaret som förskolan har och kopplade undervisningsbegreppet till det, de skriver: ”Att svara mot detta uppdrag är vad vi kallar undervisning!” Detta grepp tar diskussionen i en annan riktning där man tar undervisningsbegreppet för givet och som något som utgör lösningen på det kompensatoriska uppdrag­et.

Fortfarande råder dock stor oklarhet om vad undervisning kan innebära. Skolinspektionen skriver så sent som i november 2016 att innebörden av begreppet och vad det kan betyda i praktiken måste bli tydligt. Att lyhört lyssna på barns intressen, tankar och frågeställningar som grund för spännande, kunskapsrika och estetiskt genomsyrade utforskande- och lekprojekt är pedagogiska aktiviteter som vi menar skulle kunna kallas undervisning.

Här handlar undervisning om att alla barn får möjlighet att ge uttryck för, utveckla och materialisera sin naturliga lust och vilja till utforskande och lek, det vill säga att tillsammans med sina pedagoger skapa kultur och kunskap. Att leva upp till det kompensatoriska uppdraget handlar just om detta, att i förskolan skapa rika verksamheter som främjar mångfald, tar utgångspunkt i och värdesätter barns olika erfarenheter och språkande och som betraktar dessa erfarenheter som bidragande till förskolans kultur och kunskapsskapande verksamhet, det vill säga undervisning.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin