Ingår i temat
Tidig matematik
Läs senare

Gör matematiken synlig

20 apr 2010

Vi har antagligen fått en ny skollag när denna text publiceras. Då är förskolan en del av skolan! Det arbetas även med att revidera förskolans läroplan, där den pedagogiska ambitionen ska höjas. Samtidigt ska förskolans mål
att sträva mot, kvarstå och förtydligas. Begynnande matematik är ett av de målområden som ska förtydligas. Allt detta sätter strålkastarljuset på hur förskolan och skolan ska länkas samman, genom att förskolan utvecklas och inte utplånas.
Det kom nyligen en amerikansk forskningsöversikt: Mathematics learning in early childhood. Den är framarbetad av de främsta forskarna inom fältet. De påstår att det mest grundläggande inom matematik är: 1) antalsuppfattning och 2) geometri och mätning. Två fält inom vilka mycket av det som lyfts fram i detta tema om matematik ingår. Till detta måste man nog lägga intresse, nyfikenhet och engagemang för matematiska dimensioner och problem. Detta betyder att vad barn ska lära sig måste vara integrerat med hur barn lär.

Det de allra flesta verkar vara överens om är dels att man måste börja tidigt och dels att det måste bli en kontinuitet mellan förskolan och skolan. När det gäller det första, att börja tidigt, så ser vi i ett av våra forskningsprojekt (Barns tidiga lärande  – Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009) hur barn redan före 3 års ålder förhåller sig på olika sätt till begrepp som liten och stor, först och sist, samt löser problem som antal upp till 3 och att sortera och illustrera antal på ett papper. Det rör sig om 225 barn som deltar i 38 förskolor av olika kvalitet. Och resultatet visar att barn som deltar i förskolor av hög kvalitet är längre komna i sin förmåga att hantera dessa uppgifter. Det är väl dags att förskolans matematik tillerkänns samma värde för tidigare åldrars matematik i skolan, som denna åldersnivås värde för nästa nivå i skolsystemet.
Många av de som intervjuas i detta nummer talar om hur de har fått matematikglasögon på sig, och hur de har upp- täckt att vardagen, sagor och lek är fulla av matematik. Detta är förvisso riktigt, men det räcker ju inte med att lärarna upptäcker detta. Utan barn måste göras medvetna om det för att det ska bli en plattform för barns fortsatta lärande inom detta fält. I den amerikanska boken jag ovan refererade till sägs det att matematik i förskolan ofta är så inbäddat i annat så det inte blir synligt för barn. Detta ska då vägas mot att det görs till ett avgränsat ”skolämne”. Men måste det vara så att det antingen är det ena eller det andra? Jag uppfattar det mer som om förskolans utmaning är att utveckla sin egen matematikdidaktik, byggd
på ett gediget kunnande om grundläggande matematik, men också genom att använda sig av förskolans styrkor, så som att ta utgångspunkt i barns erfarande, tankar och idéer och att integrera lek och lärande. Detta hindrar inte att man utmanar barn i speciella uppgifter eller problem att lösa.

Låt oss följa Hjalmar (3,2 år) när han räknar djur och får frågan om han kan skriva på ett papper hur många tigrar han har. Han börjar med att säga att han inte kan rita tigerns öron och får av den vuxne veta att det gör inget. Han fortsätter då och säger att han inte kan rita tigerns mun heller. Då svarar den vuxne: ”Men du kanske kan komma på något annat sätt att skriva på pappret hur många tigrar du har?” Han tänker en stund och ritar sedan två streck, ett kort och ett långt. Tittar en stund och ställer den lilla tigern på det korta strecket och den stora tigern på det långa strecket. Just i utmaningen att Hjalmar fick frågan från en vuxen om att representera antal (2) på papper, så ser man i situationen hur han lär sig i betydelsen förändrar sin förståelse från att tro att man måste rita av något för att tala om hur många där är, till att förstå att ett streck kan representera ett föremål. Även om han inte riktigt har släppt relationen till objektet, genom att han gör strecken olika långa och ställer tigrarna där. Några månader senare, när han får en liknande fråga svarar han: ”Ska jag skriva en siffra, eller?”
Med inspiration från de olika bidragen på matematiktemat kan begynnande matematisk förståelse framstå som ett självklart och roligt innehåll i förskolans praktik.

Fråga

Vilken inskolningsmetod använder ni i er förskola?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin