Läs senare

Gränslöshet i yrket leder till psykisk ohälsa

ArbetsmiljöObalansen mellan krav och resurser måste åtgärdas för att komma till rätta med arbetssituationen i förskol­läraryrket. Den slutsatsen drar forskarna Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman i en ny rapport.

av Erik Ignerus
01 apr 2019
01 apr 2019
Gränslöshet i yrket leder till psykisk ohälsa
Forskare vid Malmö universitet har undersökt arbetsmiljön i förskolan. Foto: Istock

Hög arbetsbelastning, resursbrist och gränslöshet i uppdraget är några av problemen inom förskolläraryrket som lyfts fram i en ny forskningsrapport. Forskarna bakom rapporten, Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, har genom fokusgruppintervjuer med förskol­lärare, förskolechefer och HR-personal kartlagt dilemman i yrket. De har även undersökt arbetsdokument från ett 30-tal förskolor samt statistik kring sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.

Under de tio senaste åren har vi gått från en i huvudsak välfungerande verksamhet mellan krav och resurser till något helt annat.

– Vi har sett hur larmsig­n­alerna om arbetssituationen i förskolan har ökat. Under de tio senaste åren har vi gått från en i huvudsak välfungerande verksamhet med en balans mellan krav och resurser till något helt annat. Rapporten utgår ifrån bakgrunden av ökad sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa, och försöker utifrån det att söka efter orsakerna, säger Ingegerd Tallberg Broman, seniorpro­fessor i pedagogik.

Rapporten som är ett samarbete mellan Malmö univers­itet och Malmö stad påbörjades under hösten 2017 och presenterades i slutet av februari i år. Forskarna beskriver det själva som en lokal studie av en nationell problematik.

Rapporten Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa, som också behandlar åtgärder på olika nivåer går att läsa i sin helhet på malmo.se

– Det finns många övergrip­ande strukturella problem, som till exempel handlar om andelen förskollärare i förhållande till uppdraget de ska utföra, säger Ingegerd Tallberg Broman.

Forskarna har identifierat flera problemområden. Bland annat handlar det om gränslöshet i yrket och en lojalitet gentemot framför allt barnen och kollegorna, men också många gånger föräldrarna som ibland sträcker sig långt utanför det förväntade. Men också om ansvar utan möjlighet till kontroll och ledarskap utan legitimitet. Läs mer här intill.

– Det finns många delar i förskolläraruppdraget som inte går att utföra utifrån de förutsättningar som finns i dag. Det skapar en känsla av osäkerhet, oro och otillräcklighet. Allt det vet vi hänger samman med sjukfrånvaro och psykisk ohälsa, säger Sven Persson, professor i pedagogik.

– Vi ser uppdraget som något oerhört viktigt, så bud­skapet är ju inte att minska kraven, utan i stället att stärka förutsättningarna för landets alla förskollärare.

Fyra dilemman

I rapporten lyfter forskarna fram fyra tydliga problemområden som de kunnat identifiera:

Gränslöshet och utsträckt lojalitet

Förskollärarna i studien berättar om att deras uppdrag saknar gränser och hur arbetet i förskolan upptar deras energi och tankar även i privatlivet. Några har svårt att koppla bort arbetet även om de själva är lediga eller sjuka.

Ansvar utan egen kontroll

Att ständigt ansvara för och försöka lösa problem som inte går att förutse, eller kontrollera, leder till osäkerhet. Det kan till exempel handla om att det som planerats inte går att genomföra, eller att man inte ges tid för planering eller reflektion.

Samsyn och gemensamma förhållningssätt

Ett fungerande arbetslag är viktigt för förskollärares arbetsmiljö. När alla är överens om vad som ska göras är det enklare för förskolläraren att utföra sitt uppdrag. Hög personalomsättning och varierande kunskaper och utbildning bland personalen kan därför i vissa fall ställa till det.

Ledarskap och legitimitet för förändrat uppdrag

Förskollärare har fått ett tydligare pedagogiskt uppdrag, men det går inte alltid att utföra fullt ut. Sociala positioner i förskolan och en kultur där skillnader mellan yrkesgrupper inte framhävs kan göra det svårt för förskoll­äraren att ta ledaransvaret.

Alla artiklar i temat Vi granskar arbetsmiljön (12)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin