Läs senare

Grundbok utmanar nya i yrket

10 sep 2018

Förskolan och barns utveckling: Grundbok för förskollärare

Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling, Roger Säljö (red)

[Gleerups]

Den här antologin är tänkt att vara en grundbok för förskol­lärare. Ett brett urval av Sveriges mest väl­renommerade forskare medverkar. Boken är indelad i fyra sektioner med en handfull aspekter i varje del. Samman­taget lyfts 18 aspekter fram som jag uppfattar som betydelsefulla.

I inledningen får läsaren en inblick i hur förskolan växt fram med betoning på hur pedagogiken och synen på barnet förändrats under de snart 200 år som gått sedan Fröbel startade sin förskola. Jag tycker att förskollärarens vardag och identitet fattas i den historiska beskrivningen. Sektionen beskriver också de statliga reformer som startade på 40-talet men som främst skett efter 1975, då Barnstugeutredningen la grunden för den första förskolelagen.

Sektion två handlar om barns utveckling utifrån en förskolekontext. Perspek­tiven är psykologisk-, kommunikativ-, lek- och socialisations- samt andraspråks­utveckling. Den tredje sektionen ger varierande exempel på undervisning och lärande i lek- och temabaserad verksamhet. Om del två anger förutsättningar för del tre saknar jag omsorgsperspektivet. Förskolläraren ansvarar för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Sista sektionen lyfter det systematiska kvalitetsarbetet. Hur förskolan ska se på sitt kompensatoriska uppdrag samt olika typer av dokumentation för uppföljning och lärande utifrån läroplanen. Det är ett bra urval av texter, men precis som i de andra delarna saknas det kollegiala perspektivet. Jag tror att studenten behöver få inblick i hur förskollärare ansvarar för uppföljning och utvärdering kollegialt och individuellt samt hur man kan samarbeta med andra yrkeskategorier i vardagen.

Boken är välskriven och utgår från dagens kunskap och styrdokument. Jag är förundrad men samtidigt glad över det avancerade språk som författarna valt att använda med tanke på att det är en grundbok. Jag rekommenderar den till alla lärosäten, men med en uppmaning att hjälpa studenten att förstå innehållet. Den är också relevant för oss som behöver få inblick i vad en förskollärare behöver rustas med för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Särskilt när läroplanen förtydlig­as med att förskolechef ska ge förskol­lärare förutsättningar att ta sitt ansvar.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin