Läs senare

Haltande kontroll av fristående förskolor

Kommunerna har en del att jobba med vad gäller kvaliteten i förskolan, det framgår av Skolinspektionens rapport. Bland annat är kontrollen av de fristående förskol­ornas kvalitet för dålig.

18 Maj 2016

Under tre år, med start förra året kvalitetsgranskar Skolinspektionen förskolan, på uppdrag av regeringen. Nu är den första rapporten klar.
Rapporten visar att det är stor skillnad när det kommer till uppföljningen av om de fristående förskolorna följer läroplanen. Skolinspektionen menar att förskolornas kvalitet inte alltid granskas utifrån läroplansuppdraget på samma sätt som frågor som är lättare att bocka av, som exempelvis säkerhet och lokaler. I många fall har kommunerna inte koll på om de fristående förskolorna har en hög pedagogisk nivå eller ej.

Det är också skiftande kvalitet på kommunernas tillsyn av fristående förskolor då det ofta saknas både beslutsrutiner och uppföljning av sedan tidigare påtalade brister.

Sedan satsningen inleddes i höstas har Skolinspektionen besökt ungefär 280 förskolor.

I den rapport som regeringen har fått, konstateras bland annat att flera kommuner brister i sin uppföljning av resursfördelningen och att de därför inte heller undersökt om det har gett önskad effekt. Kommunerna väljer ofta att lita på att den valda modellen fungerar.

Skolinspektionen konstaterar också att antalet vuxna i förhållande till antalet barn verkar ha större betydelse än storleken på gruppen, för att barnen ska få den uppmärksamhet och trygghet som behövs. Andra faktorer som spelar in är hur personalen förhåller sig till sitt arbete och till samspelet med barnen, men också personalens kompetens och hur organisationen ser ut.

Enligt Skolinspektionen har kommunerna problem med att tydliggöra vad de ska efterfråga i sitt kvalitetsarbete, det gör också att de inte vet vilka uppföljningsmetoder de ska arbeta med. Kommunerna hävdar ofta att det inte finns några mätbara resultat och få nämner läroplanens mål för förskolan.

Nu under våren genomför Skolinspektionen för andra gången Förskoleenkäten. Enkäten som även den är en del av förskolesatsningen, riktas till vårdnadshavare med barn i förskolan och kommer att genomföras i ungefär 800 förskolor i 48 kommuner.

Tanken är att myndigheten i februari 2018, när granskningen kommit i mål, ska kunna ge en bred bild av kvaliteten i förskolan ur många olika aspekter.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin