Läs senare

Inkludering för alla

10 apr 2015

Boken Inkludering – möjligheter och utmaningar vänder sig till forskare, studenter, verksamma lärare, speciallärare och specialpedagoger. Fast alla som är intresserade av hur man bemöter barn och elever i behov av särskilt stöd i dagens skola och förskola, kan få ut mycket av att läsa den. Innehållet ger oss inblick i forskning som har presenterats vid Uppsala universitet. Den handlar om inkludering i skolan och förskolan i specialpedagogiska sammanhang.

Begreppet inkludering kan tolkas på en mängd olika sätt, men det finns inte någon gemensam betydelse. Därför kan det i vissa sammanhang till och med vara ett laddat ord. Begreppet är ofta ett alternativ till specialundervisning, men de olika kapitlen i denna bok menar att inkludering handlar om så mycket mer. Inkludering påverkar alla lärandesituationer och alla barn, men särskilt de som av olika skäl faller utanför gemenskapen. Till exempel på grund av lärandesvårigheter, psykiska problem, etnisk tillhörighet, språk och så vidare. Dock handlar inkludering i grunden om att förskolan och skolan är till för alla barn.

Boken är indelad i tre delar. I del 1, Synen på inkludering, beskrivs skollag, läroplaner förr och nu och fokus på elever i behov av särskilt stöd. I del 2, Inkluderande undervisning, kan man bland annat läsa om hur situationen kan vara för en flicka med adhd i en specialundervisningsgrupp. Även flerspråkiga klassrum beskrivs och hur man kan skapa ett inkluderande klassrum.

I sista delen, Interkulturella och internationella utblickar, diskuteras bland annat synen på lärarrollen i olika länder och hur flerkulturella elever bemöts i klassrummen. Bokens 14 kapitel, som har olika författare, är fristående och kan läsas i den ordning man vill. Vi får ta del av både skolans och förskolans värld, och läsa om goda lärandesituationer för barn med olikheter, men även exempel där det inte gått lika bra.

Särskilt intressant är kapitlet som heter Specialpedagogik i förskolan. Det bygger på en masteruppsats där författaren undersökt hur specialpedagoger arbetar med stöd. Det tar upp varför det är viktigt, hur man arbetar, organisation och hur insatserna genomförs. Sammanfattande slås det bland annat fast att det är samverkan mellan specialpedagoger och förskollärare som är specialpedagogik. Deras gemensamma process. Specialpedagogerna tillför en fördjupad kunskap och ett ovärderligt utanförperspektiv, som man inte kan se när man arbetar mitt i verksamheten. Samtidigt är det förskollärarna som ska utföra de insatser man kommit överens om.

Något som också diskuteras i boken är att varken i skollagen eller i våra läroplaner nämns begreppet inkludering. Varför är det så? Tankar som lyfts fram är att inkludering ställer krav på att verksamheten ska anpassas till individen. Men stämmer det? Eller är det integrering vi talar om, som betyder precis tvärtom.

Boken ger läsaren flera bra tankar. Att få ta del av hur skolor, förskolor, pedagoger och forskare tänker om barn och elever i behov av särskilt stöd är alltid intressant. Men framför allt hur vi tänker på oss själva som pedagoger. Boken ger insikter och väcker tankar om begreppet inkludering och varför reflektion och problemformulering kring det är viktigt.

Inkludering – möjligheter och utmaningar
Margareta Sandström,
Lena Nilsson,
Jonas Stier
Studentlitteratur

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin