Ingår i temat
Förskoleklassen
Läs senare

Inspirerande om läsforskning

12 aug 2010

Jag minns inte mina första trevande försök att skriva och läsa. Däremot är mitt huvud fyllt av en mängd fantastiska och även mindre fantastiska skriv- och läsminnen. Skönlitterära och poetiska, kunskapslyftande och faktabaserade, fängslande och frigörande… Var och vem jag hade varit i dag utan mitt skrivande och läsande vet jag inte men för mig betyder det om inte allt så i alla fall oerhört, oerhört mycket.
I första kapitlet i boken L som i läsa, M som i metod beskriver Hasse Hedström läsandets ganska korta men fascinerande historia. Vi får i korthet berättat för oss bland annat om vem som fick lära sig läsa förr och varför, kyrkans och folkskolans betydelse för läsutvecklingen i Sverige samt de stridigheter som funnits kring metodval för läsinlärning.

Hasse Hedström bjuder därefter på spännande möten med intressanta lärare och forskare. En mängd metoder presenteras, bland annat Bornholmsmetoden, Rydaholms-metoden, Wittingmetoden och Kiwimetoden, och vi får ta del av kompetenta lärares och framstående forskares erfarenheter kring dessa. Vidare ger oss forskarna sin bild av läsinlärning och presenterar vad forskningen i dag vet om den tidiga läsinlärningen.

Vidare berättas i boken om Konsensusprojektet, som under ledning av Mats Myrberg för några år sedan sammanställde vad svenska läs- och skrivforskare kunnat enas om. Samtliga 24 forskare ansåg att hög lärarkompetens är den viktigaste faktorn för framgångsrik läs- och skrivinlärning.

Dessutom är det av största vikt att tidigt arbeta med språket. Likaså att det finns en kontinuitet mellan förskola och skola. En professionell lärare måste ha gedigna kunskaper i språk och språkutveckling och arbeta strukturerat med läsinlärningen. Det gäller att uppfatta barnens utgångsläge och anpassa undervisningen efter varje enskilt barns förutsättningar. Barn har olika inlärningsstilar och läraren måste kunna ta tillvara på barnets tidigare erfarenheter och samtidigt identifiera och bygga vidare på barnets starka sidor. Att enbart använda sig av en metod är sällan fruktbart. Läraren måste ha kunskaper om olika metoder, arbetssätt, pedagogiska knep och material. Han/hon måste därtill kunna sammanfoga dessa för att stötta varje enskild individ samt noga följa barnets utveckling för att nå framgångsrik läsinlärning.

Att lära sig läsa är en process utan tydlig start och tydligt slut. Mats Myrberg menar att läsförmågan är en färskvara som ständigt måste tränas för att inte avta. Genom att läsa utmanande texter, texter över vår komfortnivå, utvecklas läsförmågan. Läsningen utvecklar ordförrådet, syntaktiska kunskaper och allmänkunskaper och ger oss ökad förmåga att resonera abstrakt. Läsning gör oss smartare helt enkelt!

Den här boken vänder sig till lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år, skolledare och lärarstudenter. Jag rekommenderar den varmt till alla som är nyfikna på och intresserade av läsinlärning. Mig har den gett mycket ny kunskap och skapat ett starkare intresse för språket. Jag känner mig inspirerad att läsa vidare och fördjupa mina kunskaper inom området.

L som i läsa, M som i metod – Om läsinlärning i förskoleklass och skola

Hasse Hedström

Lärarförbundets förlag


Alla artiklar i temat Förskoleklassen (25)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin