Läs senare

Jobba med genusfördomar

10 jan 2012

Jovisst, bemöter jag flickor och pojkar lika! Så svarar de flesta pedagogerna när någon frågar om deras jämställdhets-genusarbete på förskolan. Detta trots att de flesta forskningsrapporter visar att pedagogerna oftast behandlar barnen utifrån deras könstillhörighet och utifrån ärvda normer för vad som är klanderfria egenskaper för könen. Christian Eidevald beskriver i boken Anna bråkar! jämställdhetsdebatten utifrån olika synvinklar och ger läsaren många perspektiv på hur man kan arbeta med jämställdhet i förskolan.

Inledningsvis börjar han med ett kapitel med historisk tillbakablick kring jämställdhet i Sverige. Han skriver så att innehållet blir intressant och jag blir nyfiken på resten av boken. Han ger även en kortare beskrivning av traditionella generella manliga och kvinnliga egenskaper. Han analyserar läroplanens skrivelser kring jämställdhetsarbetet och det är intressant att läsa om alla olika tolkningar vi pedagoger gör utifrån den och som vi sedan genomför i verksamheten med barnen. Det visar det komplexa med jämställdhetsarbetet. Vidare skriver han om feminismens olika vågor. Efter det följer en kortare beskrivning om utvecklingspedagogiken och Reggio Emilia.

I boken får man läsa om fyra vardagssituationer i förskolan: fri lek, en samling, påklädning och en måltid. Dessa beskrivs genom två olika förhållningssätt, det ena att vi ”föds” till flickor och pojkar och det andra att vi ”görs” till flickor och pojkar.

Christian Eidevald beskriver förskollärarnas bemötande av barnen i de olika situationerna och trycker på olikheterna i bemötandet av flickor respektive pojkar, som förklaras med att förskollärarna bär med sig förutfattade meningar om hur en flicka respektive pojke ska vara.

I nästa kapitel ger han sin syn på hur han skulle vilja att förskollärarna bemöter barnen. Det utgår ifrån att se barnen som individer och att de använder olika egenskaper – till exempel känslor eller styrka – beroende på vad situationen kräver. Han vill att vi ska bemöta barnen på olika sätt så att de får använda så många av sina egenskaper som möjligt, sett utifrån individ istället för kön. Detta skulle ge alla barn möjligheter till ett stort spann av sätt att vara på, både nu och i framtiden.

Författaren ger både ris och ros till tidigare utgivna böcker i samma genre. Han menar att det är svårt att finna ett sätt att arbeta med jämställdhetsarbetet inom förskolan. Han påpekar dock vikten av att arbetet ses som en process som provas, analyseras och förändras samt att denna process aldrig avstannar. Det är viktigt att hitta ett arbetssätt som passar arbetslaget och barngruppen.

Christian Eidevalds önskan är att boken utmanar och vidareutvecklar jämställdhets-genusarbetet på förskolorna. De insatser som görs i förskolan i dag kan bidra till ett friare och förändrat samhälle i framtiden. Tanken känns otroligt upplyftande, tycker jag!

En nackdel med boken är att författaren krånglar till det för läsaren genom att använda sig av svåra ord. Han ger en förklaring till varför dessa ord används, för att det ska finnas en djupare forskningsgrund i boken, men det gör tyvärr inte texten lättare att läsa och ta in. Samtidigt finns det många bra infallsvinklar på hur vi kan arbeta med jämställdhets-genusarbetet inom förskolan. Tack vare inslagen av diskussioner med förskollärarna, där de reflekterar över sitt arbetssätt och förhållningssätt i olika vardagssituationer, blir boken verklighetstrogen. Förskollärarna delar med sig av sina känslor, tankar och funderingar kring deras eget bemötande av barnen.

”Kunskapen ägs inte av någon utan skapas av barn och pedagoger tillsammans”, skriver Christian Eidevald. Det är i jämställdhetsarbetet extra viktigt att pedagogerna är medvetna om sina medfödda och socialt skapade bilder av manligt respektive kvinnligt, samt arbetar med sig själva för att hålla de bilderna borta från förskolans värld.

Boken berör och väcker känslor kring arbetet i förskolan med jämställdheten och hur viktigt arbetet är för framtiden. Är du intresserad av jämställdhetsfrågor och hur vi kan utveckla arbetet på förskolorna tycker jag att du ska läsa Anna bråkar.

Anna bråkar!
– att göra jämställdhet i förskolan

Christian Eidevald
Liber

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin