Läs senare

Konkreta tips på kvalitetsarbete

12 okt 2016

Författarna till den här boken om systematiskt kvalitetsarbete är båda förskollärare, Anja Mistrén är biträdande förskolechef och kvalitetssamordnare, Anne-Lie Armerö har förutom sitt barngruppsarbete, ett uppdrag som kursmentor på förskollärarutbildningen vid Lin­köpings universitet.
De beskriver sitt utvecklingsarbete, i två förskoleområden med sammanlagt sju förskolor och omkring 90 pedagoger i Linköping, ger exempel på verktyg, organisationsstruktur och processer som de anser vara viktiga för att nå framgång.

I boken beskrivs bakgrunden, hur de arbetat fram verktyg och organisation, hur man kan sätta mål, använda självskattning och analys. I bokens bilagor finns mallar och beskrivningar på hur de tänker kring utvecklingssamtal och digitala verktyg.

Författarna berättar hur de sätter mål som är verksamhetsnära och att det är en förutsättning för ett systematiskt kvalitetsarbete som är hållbart. De bjuder även på mallar och exempel från sina ”Mål och utvecklingsplaner” och går igenom dess olika delar och syften. De arbetar med högst två mål åt gången enligt en årsplan. Läroplansmålen prioriteras efter att pedagogerna självskattat sin verksamhet och förskolans arbetslag väljer tillsammans en gemensam inriktning, för att skapa likvärdighet och främja samarbetet mellan avdelningarna.

Författarna bjuder på sitt arbete och sina erfarenheter på ett inspirerande sätt. De beskriver begreppen parkera, priori­tera och fokusera som en röd tråd i kvali­tetsarbetet, en metod som tilltalar mig. Jag uppskattar också att de genomgående kopplar teori med praktiska exempel och jag kan varmt rekommendera denna lättlästa bok som jag tror kan ge näring åt ett vardagsnära systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Med barns lärande i fokus

Anja Mistrén och Anne-Lie Armerö

[Gothia fortbildning]

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin