Läs senare

Kvalitet med fokus på barnen

15 feb 2017
Arbetsorganisation och utvecklingsorganisation måste jobba ihop, precis som kugghjul, menar Martina Lundström. Foto: Shutterstock

Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Martina Lundström

[Lärarförlaget]

I förordet till boken Det synliga barnet skriver Martina Lundström att det är med bakgrund i hennes tankar om att förskolan först och främst är barnens plats, där deras röster ska synas och höras ända ut i resten av samhället, som hon skrivit sin bok. Den tanken uppfyller på ett tydligt sätt hela boken och ger tyngd åt beskrivningen av hur man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete med barns perspektiv i fokus.

Martina Lundström är legitimerad förskollärare, pedagogista vid Reggio Emilia-institutet och arbetar också som utbildningskonsult. De olika kapitlen i hennes bok belyser bland annat ledarskap och pedagogroll, med rubriker som ”Lyssnande och lärande ledarskap”. Hon tar tydligt ställning för att barn och pedagoger är jämlika, men att pedagogen har ett specifikt ansvar. Pedagogisk doku­mentation behandlas utförligt i ett av kapitlen.

Boken ger många konkreta exempel på hur man kan arbeta med utveckling och systematiskt kvalitetsarbete, samtidigt som den är väl förankrad i ett teoretiskt perspektiv och knyter an till både skollag och läroplan. Med bilder och skisser beskriver författaren hur arbetsorganisation och utvecklingsorgansation måste kugga i varandra och att olika grupperingar, möten och dess innehåll, måste ha kopplingar till varandra för att vara meningsfulla. Hennes erfarenhet är att många förskoleorganisationer består av motstridiga kvalitetsbedömningssystem där olika sätt att tänka kring mål och resultat är utmärkande.

Med tydliga vardagsexempel kan man följa hur utvecklingsarbetet verkligen innebär en reell skillnad i vad barnen erbjuds. Jag anser att detta är en mycket angelägen bok som jag varmt vill rekommendera!

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin