Läs senare

Läsvärda tankar om språkstöd

27 nov 2016
Tänkvärd och tipsig är boken som tar upp vikten av språkligt stöd.

Språklig sårbarhet i förskola och skola är en bok som övergripande tar upp hur barn utvecklar språket men särskilt uppmärksammar de barn som på olika sätt har en språklig sårbarhet och riskerar att hamna snett både i sin skolgång och i sina sociala relationer. Med barn som har språklig sårbarhet menar författarna alla de barn och ungdomar vars språk-­
utveckling är försenad, långsam eller annorlunda, även barn och unga som av andra skäl har svårt att förstå och göra sig förstådda.
De fyra författarna Barbro Bruce, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson och Eva Sventelius ger en grundlig beskrivning av vad som är språk och språkande, hur vi kan upptäcka barn med språkliga svårigheter, vilka svårigheter de kan hamna i och hur vi i förskola och skola ska arbeta för att ge dem bästa möjliga förutsättningar. De ger en bred bild av aktuell forskning inom området som de lyckas koppla till praktiska och konkreta exempel i den vardagen. Författarna synliggör hur viktiga förskoleåren är för att lägga grund­en för en god språkutveckling. De ger exempel på olika metoder och arbetssätt som vi kan använda oss av.

I andra delen av boken, med störst fokus på de första skolåren, blir det tydligt hur viktigt det är med en sammanhållen skolgång där de olika skolformerna kommunicerar med varandra. Vikten av samverkan lyfts också fram som särskilt viktigt för barn med språklig sårbarhet.
Några saker som jag kommer ta med mig är hur jag själv pratar med barn, hur avancerat språk jag använder, hur tydlig jag är i mitt eget uttal och om det i gruppen finns barn som har svårt att förstå mig när jag pratar fort. Boken gör det tydligt att alla lärare har mycket att vinna på goda kunskaper i barns- och ungdomars språkutveckling. Den är viktig och läsvärd.

Per Edberg, förskollärare

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin