Ingår i temat
Hållbar utveckling
Läs senare

Leken ett lustfyllt lärande

24 sep 2009

I läroplanen för förskolan står det att leken är viktig för barnens utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling ska prägla verksamheten i förskolan.  
  Och visst är barns lek ett av våra viktigaste redskap för barns lärande i förskolan!  
  Flera av våra främsta forskare har under årtionden forskat kring de positiva effekterna i barns utveckling som leken ger.  
  Vygotskij menade att leken i samspel med andra bidrar till inlärning medan Piaget hävdade att barn lär hela tiden men det behöver inte nödvändigtvis ske med andra.  
  Jag tror att ensamleken kan vara viktig också men det är i det sociala samspelet som barnen lär sig de viktiga sociala reglerna. 

En av våra mer nutida forskare, Birgitta Knutsdotter, menar att den sociala kompetensen tränas och sätts på prov i leken. Att leken ska vara spontan, lustfylld, frivillig och ej målinriktad och att det är processen och inte produkten som är viktig.  
  Får barnen tillräckligt med lekutrymme på förskolan i dag och är det möjligt att skilja på lek och lärande?  
  När jag började arbeta som förskollärare -96 så tycker jag att vi vuxna styrdes mer av det som vi hade planerat medan jag anser att man i dag tar mer hänsyn till barnens lek och inte avbryter den lika mycket som man gjorde förut. Det fi nns naturligtvis en hel del kvar att göra på det området, men vi har kommit en bit på väg.  
  Enligt Catherine Garvey som är lekforskare är det tre regler som barnen måste följa för att leken ska ge glädje.  
  Samförstånd: att barnen är införstådda med leken, ömsesidighet: att barnen måste lyssna på varandras förslag och kan rätta sig efter varandra, samt turtagande: det vill säga att barnen växelvis kan ta initiativ.  
  Vår uppgift som lärare är att se till att barnen utvecklar dessa kompetenser på olika sätt och stöttar barnen i det. Vi måste också se till att barnen har inspirerande lekmiljöer/leksaker som gör att de lockas och inspireras till lek och kan utveckla leken på olika sätt. Vi ska också stötta barnen i deras lek, visa intresse för det de gör och framför allt i den mån det går låta barnen avsluta sin lek.  
  För mig är det oerhört viktigt att vi lärare i förskolan synliggör förskolans verksamhet på olika sätt för föräldrar, politiker och allmänheten och framför allt när det gäller vilken betydelse leken har för barnens utveckling. Vi måste visa att leken är livsnödvändig för barnen i förskoleåldern, både för barnens sociala samt kognitiva utveckling.  
  I leken synliggörs barnens intressen och kompetenser, de lär sig samspela, utveckla sin kreativa och kommunikativa förmåga och bearbeta sina upplevelser på olika sätt. 

Min systerson Viggo som snart fyller fem år är just nu inne i en period då dinosaurier är väldigt intressanta och spännande. Jag är helt fascinerad av hur mycket han har lärt sig om dinosaurier på väldigt kort tid och samtidigt haft väldigt roligt.  
  Han beskriver utförligt vilka arter som äter vad och var de levde och namn som ceratopsier, stegosaurus, ankylosaurier, kommer ut ur hans mun som om det vore den mest naturliga sak i världen.  
  Han vill konstant lära sig mer och tillsammans med någon vuxen kan han ta reda på de saker som han tycker är spännande. Och han säger att han vill bli paleontolog när han blir stor.  
  För att lärandet för barnen ska bli lustfyllt måste det bygga på barnens egna intressen.  
  En sen eftermiddag på förskolan var det endast tre barn kvar som lekte doktor. Jag la mig på soffan och sa att jag var väldigt sjuk och innan jag visste ordet av så hade jag bandage på huvudet och blodtrycksmaskiner på armen. Vi hade väldigt roligt tills en förälder kom och avbröt leken och jag fi ck ta av mig mina bandage.  
  Tur var väl det kanske för doktorn hade precis innan ordinerat operation!  
  Min erfarenhet är att barnen tycker det är roligt när vi vuxna ger oss in i leken, men det ska ske på barnens villkor. Sedan ska man naturligtvis inte som vuxen gå in i leken om man ser att leken utvecklas och fungerar, men vara där för att stötta i vissa situationer.  
  Ibland tycker jag att samhället generellt är alldeles för allvarsamt och skulle må bra av lite mer lustfyllt lekande, oavsett om man är barn eller vuxen. Mer lek åt folket! 

Malin Jönsson 

Alla artiklar i temat Hållbar utveckling (16)

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin