Ingår i temat
Förskoleklassen
Läs senare

Många saknar tid för planering

Tydligare styrdokument, mer planeringstid och en obligatorisk verksamhet. Det är Lärarförbundets tre krav för att förbättra förskoleklassen.

10 apr 2015

När Lärarförbundet frågade lärare i förskoleklass om de upplever att de har tillräckligt med tid att planera verksamheten svarade 20 procent att de inte har någon tid alls för planering och 50 procent att de har för lite tid. Förhoppningsvis har planeringstiden, eller mer korrekt uttryckt den pedagogiska utvecklingstiden, ökat sedan enkäten genomfördes för några år sedan men fortfarande är bristen på planeringstid den kanske viktigaste villkorsfrågan för de som undervisar i förskoleklass. Det stora kruxet är att de i princip arbetar hela sin arbetstid i elevgrupp eftersom de allra flesta som undervisar i förskoleklass har sin anställning i både förskoleklass och fritidshem. För förskollärarna blir bristen på planeringstid ofta extra stor eftersom de vanligen är anställda på semesteravtal och därför, till skillnad från många grundlärare som arbetar i förskoleklass, inte har någon förtroendetid.Att personaltätheten i förskoleklassen har försämrats på senare år förbättrar inte situationen. Under läsåret 2013/2014 var antalet barn per årsarbetare i förskoleklass 16,4. Läsåret före var den siffran 15,5 och tio år tidigare gick det 13,5 barn per årsarbetare i förskoleklassen.

Ett ytterligare problem som många som arbetar i förskoleklass upplever är att skolformen hamnar mellan stolarna i och med att styrdokumenten är oklara samtidigt som verksamheten är frivillig.

Sedan 2013 arbetar Lärarförbundet därför med tre krav som de vill ska uppfyllas för att höja kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen. Det första kravet är att de som arbetar i förskoleklassen ska få mer tid till för- och efterarbete. Det andra är att förskoleklassen ska bli obligatorisk och det tredje att förskoleklassens uppdrag ska tydliggöras i Lgr 11. Två av de tre kraven ser nu ut att vara på väg att uppfyllas genom att regeringen har tillsatt en utredning om att göra förskoleklassen obligatorisk och samtidigt gett Skolverket i uppdrag att ge förskoleklassen ett eget avsnitt i Lgr 11.

– Det är en stor facklig framgång för Lärarförbundet, anser Anna-Mia Nilsson, förskollärare och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Lärarförbundet står alltså bakom förslaget att förskoleklassen föreslås bli obligatorisk men anser att det är viktigt att nuvarande pedagogik och arbetssätt med leken som bas finns kvar och att förskollärare även fortsatt blir behöriga att ansvara för undervisningen.

Ett skäl till att förbundet tycker att förskoleklassen ska bli obligatorisk är att visa att förskoleklassen har en självklar och viktig roll som första steget i grundskolan. Det skulle kunna leda till att även det tredje kravet, mer pedagogisk utvecklingstid, kommer upp på agendan.

– Blir förskoleklassen obligatorisk och får tydligare skrivningar i läroplanen kommer det att bidra till att ge frågan om pedagogisk utvecklingstid en skjuts. De som undervisar måste få förutsättningar att leva upp till de tydligare kraven i läroplanen, säger Anna-Mia Nilsson.

Alla artiklar i temat Förskoleklassen (25)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin