Ingår i temat
Fokus på de yngsta
Läs senare

Matematik för de allra yngsta

16 mar 2010

Boken Bland bollar och klossar – matematik för de yngsta i förskolan är skriven av Camilla Björklund. Hon är
pedagogie doktor och arbetar som lärarutbildare och forskare vid enheten för barnpedagogik i Åbo.
Boken bygger på en doktorsavhandling gjord på en empirisk studie. I boken varvas teoretikers tankar kring små barns matematik med författarens egna empiriska studier på småbarnsavdelningar.
I bokens början får vi en historielektion hur man förr i tiden använde matematiken och hur utvecklingen sett ut fram till nutid. Hon beskriver Fröbels intresse för matematiken och hans utvecklande av lekgåvor vars syfte var att uppmuntra barn att på ett mångsidigt sätt undersöka, analysera, jämföra, sortera, upptäcka likheter och olikheter, samt att minska, öka eller dela mängder på ett varierande sätt.

Författaren beskriver matematiken som ett socialt och kulturellt redskap som utvecklats för att skapa struktur i människans vardag och att matematiken på så sätt blir ett hjälpmedel i problemlösning av olika slag.
Det jag gillar mycket med boken är att författaren  har fokuserat på de allra yngsta barnens matematik och visar i sina exempel från småbarnsavdelningar hur logiskt barn tänker i olika sammanhang.
Hon kopplar också exemplen från förskolan till olika teoretiker så som Piaget och Vygotskij, men även till mer nutida forsk-are som Pramling-Samuelsson, Carlgren och Marton för att bara nämna några.

Författaren ställer sig frågan vad det är som gör att lärande sker hos barnen och lyfter fram fyra kritiska villkor som kan urskiljas i de yngsta barnens tidiga erfarande av matematik.
Variation som är grundläggande för att upptäcka det specifika och gemensamma, det vill säga vad som karakteriserar fenomen i omvärlden, vilket gör det möjligt att förstå och förutsäga vad som ska ske.
Rimliga bedömningar (rimlighet) är en annan sak som redan små barn enligt författaren är väldigt bra på att göra men förstärks genom deras olika erfarenheter och samspelande med andra. Samtidigheten är också av stor vikt och kan lättast beskrivas som att barnen beaktar olika fenomen samtidigt när det gäller att dra nya slutsatser. Och slutligen; hållpunkt där barnets fokusering kan urskiljas och problematiseras för att fördjupa förståelsen och göra det de erfar kommunicerbart.
Genom boken kan vi följa barns uttryck för ett matematiskt tänkande. Helhet och delar, sortering och kategorisering, mängd, antal, färg och form, med mera.
Författaren lägger också mycket fokus på hur viktig vår roll som lärare är när det gäller barnens matematiska utveckling. Att vi vuxna måste ta barnens perspektiv så att det skapas gemensamma hållpunkter i barn-ens lärande och att vi vuxna är lyhörda för vad som finns i barnens erfarenhetsvärld. I barnens vardagliga situationer skapas ständigt utmaningar och det är viktigt att vi vuxna inser att barnen har en annan förståelse och kan leva oss in i barnens sätt att tänka för att på så sätt stötta och hjälpa barnen i deras utveckling.
Den här boken tycker jag riktar sig till lärare i samtliga skolformer eftersom det är viktigt att man ser barnens lärande från allra första början.

Alla artiklar i temat Fokus på de yngsta (27)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin