Läs senare

Matte ur olika vinklar

14 jan 2019

Matematik­undervisning i förskolan – att se världen i ljuset av matematik

Camilla Björklund och Hanna Palmér

[Natur & Kultur]

Redan i inledningen griper författarna tag i läsaren med en fråga och ett påstående som vi så ofta möter. Svaret är klockrent och appli­cerbart på många ämnen och kunskapsområden inom ramen för förskolans läroplan.

”Varför är det så viktigt med matematik? Är det inte av större betydelse att barn blir trygga och socialt kompetenta? Svaret är att man blir trygg och socialt kompetent genom kunskaper. Kunskaper gör världen mer begriplig.”

Matematikundervisning i förskolan – att se världen i ljuset av matematik är skriven av Camilla Björklund, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, och Hanna Palmér, docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma förskollärare, arbetslag på förskolor och förskolechefer.

Den är uppdelad i tre delar som var för sig behandlar matematikundervisning i förskolan utifrån olika perspektiv. Men vikten av förskolläraren som guidar, stöttar och utmanar varje barn att utveckla sina matematiska förmågor, samt erbjuder matematik som utvecklar leken och vidgar barnets erfarenheter, löper som en röd tråd genom samtliga sidor.

För att bedriva matematikundervisning i förskolan krävs en fördjupad kunskap om vad det innebär att lära matematik och hur barn tänker matematiskt. Förskolläraren måste förstå barnets perspektiv för att kunna anpassa sin undervisning och därigenom möjliggöra en mer be­griplig omvärld. Matematikundervisning, liksom all annan undervisning, har sin givna plats i förskolan och är av stor vikt för att barnet ska utveckla en förståelse för sin omvärld här och nu. Men de kunskaper barnet förvärvar är också av stor betydelse för det fortsatta lärandet.

Boken erbjuder kunskap och inspiration för den som vill vidareutveckla matematikundervisningen på sin förskola. Den ger också rika möjligheter till reflektion.

Jag skulle önska att fler beslutsfattare läser böcker som denna för att förstå förskollärarens komplexa yrkesvardag och därmed bli mer benägna att förbättra förskollärarens förutsättningar och villkor, till exempel genom adekvat fortbildning och tid för att planera och följa upp undervisningen. Det främjar det livslånga lärandet och leder till förbättrade resultat även längre fram i utbildningssystemet.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin