Läs senare

Med tryggheten som bas

06 nov 2017

Pedagogens tysta kunskap

Camilla Lindgren och Tuula Torro

[Studentlitteratur]

Boken Pedagogens tysta kunskap av Camilla Lindgren och Tuula Torro handlar om RUS (Relations Utvecklings Schema), en observationsmodell och metod för att kartlägga och utveckla barns trygghet. I boken förstärker de modellen med exempel på hur pedagoger kan arbeta med olika metoder för att nå läroplansmålen. Syftet är även att modellen ska skapa ett gemensamt yrkesspråk och därigenom samsyn och ökad professionalism.

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden samt de fyra områden som de anser vara förutsättningar för att barn ska känna sig trygga: ”Relationen till pedagogerna”, ”Trygg i miljön”, ”Relationen till andra barn” samt ”Benämna världen”. Med många exempel från en fiktiv förskola får vi följa varje område i beskrivna vardagsdilemman och situationer. Varje kapitel avslutas med frågor som kan användas som underlag för gemensamma reflektioner kring den egna verksamheten.

Igenkänningsfaktorn är hög i de exempel som ges, jag känner igen situationerna och hur svårt det ibland kan vara att nå en samsyn kring hur man ska nå målen som satts upp. Jag håller med författarna om att ett gemensamt yrkesspråk är en nyckel till att förstå varandras ställningstagande, val av metod och förhållningssätt. Säkerligen kan boken bidra till detta och att förskollärare granskar sin egen verksamhet, även om man inte fullt ut skulle vilja använda RUS-modellen.

Min upplevelse är att vi ställt diskussioner kring barns lärande och ämnesdidaktiska frågor i centrum under en tid, vilket har varit nödvändigt med förskolans förstärkta uppdrag. Men kanske är det dags att åter rikta fokus och sätta ord på, hur vi arbetar för att barnen i förskolan ska utveckla trygghet, för att denna viktiga process inte ska tas för given och kunskapen förblir tyst?

Min åsikt är att boken absolut kan vara en tillgång och stöd i dessa viktiga gemensamma diskussioner.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin