Läs senare

Mediepedagogik i förskolan

26 aug 2015

Ulla-Karin Lundgren Öhman fick möjlighet att skriva en bok om mediepedagogik. Resultatet blev den bok hon själv sökt efter under sin tid som mediepedagog. Hon valde att bli redaktör och bjöd in kollegor att skriva för att erbjuda läsaren olika perspektiv, både teoretiska och praktiska. Mediepedagogik på barnens villkor består av tretton författares kunskaper, tankar, funderingar, idéer och tips kring mediepedagogik.

Boken riktar sig till alla som arbetar inom förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren, samt till lärarstudenter.

När Ulla-Karin Lundgren Öhman ska förklara begreppet mediepedagogik citerar hon ur Kristina Hanssons bok Att lära av varandra (2004):

”Mediepedagogik innebär att använda flera olika medier som inspiration och led i elevens läro- och utvecklingsprocess. Media, estetik och pedagogik fungerar i samspel. Det kan ske genom upplevelser där eleven tar del av olika estetiska uttrycksformer som till exempel stillbild, rörlig bild, ljud och multimedia, men också genom elevens eget skapande med olika medieredskap.”

Mediepedagogik och IKT (informations- och kommunikationsteknik) får allt större genomslag i förskola och skola. Susanne Kjällander påpekar att förskolans läroplan lyfter fram vikten av att barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier, samt förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Frågan är alltså inte om förskolan ska arbeta med barn och ny teknik, utan hur.

Många upplever en rädsla för och ett motstånd mot digitala verktyg, skriver Erika Kyrk Seger. Det kan bero på en bristande kunskap om den digitala världen, men också en oro för att de digitala verktygen tar över, stöter undan ”ordinarie” verksamhet och skapar en ensidig och stillasittande verksamhet där barnen är passiva konsumenter.

Alla författare vittnar i sina texter om att när digitala verktyg används för lärande i relation till styrdokumenten, grundat i en medveten pedagogisk teori, bidrar de till att lyfta verksamheten. Ju fler verktyg barnen får att uttrycka sig med, desto större makt får de i sitt eget kunskapande där de kan få syn på sitt eget och andras lärande.

Markus Bergenord skriver om vikten av att börja arbetet med digitala verktyg enkelt, att inte krångla till det. En förutsättning för arbetet är att digitala verktyg används varje dag och finns tillgängliga större delen av dagen. Att våga pröva, våga göra fel, förändra, testa nytt, diskutera idéer och vara öppen för förändring är framgångsfaktorer.

Anna Stigsdotter beskriver det entreprenöriella lärandet, vilket handlar om att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar också om att utveckla nyfikenhet och kreativitet, självtillit och mod att ta risker. Entreprenöriellt lärande främjar förmågan att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Just det sociala samspelets betydelse för lärandet återkommer i flertalet texter. I dialogen, i utbytet av varandra och i det gemensamma skapandet, kan de digitala verktygen ge en mer mångfacetterad lärmiljö.

Martina Lundström menar att arbetet med digital dokumentation väcker frågor av etisk art: Vad dokumenteras? Hur förvaras och visas det dokumenterade? Dessa frågor och flera andra är viktiga att föra en diskussion kring.

En otroligt inspirerande bok! Författarna bjuder på stor kunskap och många spännande exempel på hur man kan arbeta mediepedagogiskt. Jag tycker det är intressant med motståndet till det ”nya” som skapar givande och utvecklande diskussioner – vi är ju inte alltid lika benägna att diskutera och omvärdera det ”gamla” och invanda. Natur-ligtvis måste kompetensutveckling och fortbildning kopplas till ”nyheter” liksom tid för planering, utvärdering och reflektion.

Jag skulle vilja rekommendera Mediepedagogik på barnens villkor till alla motståndare och skeptiker till digitala verktyg, men även till de redan frälsta, både nybörjare och de med mer erfarenhet. Läs och inspireras av alla kunniga, kreativa författare och pedagoger och den fantastiska lärmiljö de skapar tillsammans med barnen.

Mediepedagogik
på barnens villkor

Ulla-Karin Lundgren Öhman (red)
Lärarförlaget

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin