Läs senare

Miljön i fokus

07 dec 2016

pedagogisk_miljoI antologin Pedagog­isk miljö i tanke och handling har Linda Linder, förskollärare och ateljerista, samlat texter som fokuserar på den pedagogiska miljön i förskolan. Författarna är inspirerade av Reggio Emilia och idén om miljön som den tredje pedagogen. Boken ger konkreta exempel, kopplade till teori och läroplan, och kan fungera som inspiration och en praktisk handledning. Förskolans pedagogiska miljö definieras inte enbart av den fysiska miljön med material, möbler och nyttjandet av ytor. Den involv­erar också barn- och kunskapssyn, synen på förskolan och uppdraget enligt skollag och läroplan. Pedagogens uppfattning av barndom och förskola styr hur den pedagogiska miljön utformas och därmed också vilket lärande som möjliggörs.

Flera av kapitlen beskriver utvecklingsresor. Resor utan slutlig destination, initierade av drivna pedagoger som vill förändra, förverkliga och utveckla pedagogiska tankar och idéer. De prövar sig fram – och omprövar, inspirerar och inspireras av andra och vågar. Genom ett enträget arbete skapar de samsyn och gemensamma förhållningssätt vad gäller barnsyn, kunskapssyn, pedagogroll, lärmiljöer och IKT. Möten, öppenhet, föränderlighet, delaktighet och demokrati är ord som ofta återkommer och flera av författarna beskriver ett arbete där inte bara barn och pedagoger engagerar sig utan där även föräldrar och samhället runt förskolorna bjuds in och deltar.

Pedagogens aktiva närvaro är viktig för att observera och tolka hur barnen använder olika material och pedagogiska miljöer. Pedagogen utmanar, ställer frågor och uppmuntrar till samarbete och till att lära av varandra. Den pedagogiska dokumentationen används som ett redskap för att förstå, problematisera och utveckla lärmiljöerna – för både pedagoger och barn – och framhålls som viktig för det egna tänkandet och barnens lärande.

Det första som griper tag i mig, redan i inledningen av boken, är det Karin Hultman skriver om att när vi missar att se relationen mellan människa, miljö och material, då missar vi också att ställa frågor kring hur vissa barn kan framstå som smarta, glada och samlade i vissa miljöer och bråkiga, håglösa och röriga i andra. Barn är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möj­ligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. (Nordin-Hultman, 2004)

Alla författare i Pedagogisk miljö i tanke och handling har gett mig ny kunskap och nya perspektiv på den pedagogiska miljön i förskolan. Jag inspireras och gläds över den kunskap, nyfikenhet och kraft som genomsyrar texterna.

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Linda Linder, Christian Eidevald, Karin Hultman med flera

[Lärarförlaget]

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin