Läs senare

Miljön sänder budskap 

Det finns en självklar koppling mellan den fysiska miljön och barns lek och lärande, säger Pia Björklid. Men det finns inte mycket forskning som beskriver den. 

16 Aug 2005

 Den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling, lek och lärande är inte lika vedertagen som de psykosociala aspekternas betydelse. Hur lokalerna ska se ut regleras inte i läroplanerna, säger Pia Björklid, professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för forskningsgruppen för miljöpsykologi och pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. 
– Hur miljön ser ut tas liksom för självklart. Man anpassar sig till vad som finns. Den allmänna uppfattningen är att ”en god pedagog fixar det” oavsett hur lokalerna ser ut. 
  
I en ny kunskapsöversikt, om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola, har Pia Björklid studerat nordisk forskning och utvecklingsarbeten om inomhus- och utomhusmiljö från 1990-talet och framåt. I botten har hon ett miljöpsykologiskt perspektiv som lägger tonvikt vid den fysiska miljöns kulturella, sociala och samhälleliga förutsättningar för bland annat lärprocesser. 
  Den fysiska miljön sänder tydliga budskap omman är välkommen att vara där eller inte, säger Pia Björklid. Om barnen upplever miljön som otillgänglig, otrygg och understimulerande så utforskar och leker de inte. Det i sin tur kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt. 
– Man kan se i möbleringen och i valet av material hur pedagoger mer eller mindre medvetet ger barnen utrymme, möjligheter eller begränsningar. 
  
Pia Björklids forskningsöversikt visar att förskolans och skolans rum för lek och lärande bör ha verkstadskaraktär, eftersom barn behöver miljöer som inspirerar till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar. Rummen ska gärna vara inredda med tydligt avgränsade hörnor för kreativa aktiviteter som snickring, målning och skapande av olika slag 
– Dessutom är det viktigt att miljön ger möjlighet både för avskildhet och för spontana möten. Det är viktigt både i förskola och skola att man har möjlighet att dra sig undan, få vara ifred eller leka tillsammans med en kompis. 

Man talar också om betydelsen av att det finns mellanrum och icke-funktionella rum; vinklar, nischer och trappavsatser för barn att dra sig undan i. 
– Lek och lärande begränsas inte till de formella rummen, utan äger rum hela tiden, överallt. Inte minst i utomhusmiljön. Forskningen visar också att miljön bör vara självinstruerande, så att barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig själva. Det bör finnas material för rörelse och grovmotoriska aktiviteter och mycket löst material som stolar, kuddar, små bord och madrasser så att barnen kan ändra miljön så det passar deras lektema. 

  Det estetiska har också betydelse för psykiskt och fysiskt välbefinnande, och därmed för lärandet, visar Pia Björklids forskningsöversikt. Miljöegenskaper som utrymme, belysning, luftkvalitet och buller påverkar hur barn och ungdomar utvecklar en identitet i relation till platsen. 
   Ett par forskare framhåller betydelsen av att rummen utformas någorlunda estetiskt snyggt för att det skapar ordning, lugn och motverkar stress för barn och pedagoger. 
– Barn upplever rum med alla sina sinnen. De fascineras av sådant som rummens uttryck, verktyg, material, böcker, färger och hur det luktar, säger Pia Björklid. 
   Forskningen från förskolan beskriver brist på utrymme och trånga lokaler. Ljudnivåerna är höga och även rum som är tänkta för vila kan användas som genomgångsrum. Många förskolor är byggda för mindre barngrupper än dagens, och många pedagoger tycker det begränsar möjligheterna att arbeta som de vill. 

   En poäng med förskolan är att verksamheten inne och ute går ihop hela tiden, tycker Pia Björklid. För att erbjuda barnen en så fysiskt bra miljö för lek och lärande bör man därför satsa på en bra utemiljö: 
– En välplanerad utemiljö som skapar variation kan ge obegränsade möjligheter till fysisk aktivitet, speciellt om det finns naturmaterial som stimulerar leken. 

Annika Claesdotter 

Pia Björklid har skrivit ”Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Forskning i fokus, nr 25, Myndigheten för skolutveckling.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin