Läs senare

När olyckan är framme

guidenOm ett barn råkar ut för en allvarlig olycka i förskolan är det viktigt att veta hur man ska agera. Förskolan tipsar om vad du kan göra!

07 dec 2016

Livräddande kurs

Kurs i livräddande första hjälpen för barn. Kontakta Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Telefon 08-120 586 71 eller hlr.nu

För barnsjuksköterskan Magnus Sandberg på Lillugglans BVC i Göteborg, råder det ingen tvekan om vilka kunskaper som är viktigast för förskollärare att kunna vid barnolyckor.

– Jag tycker att det tydligt borde lagstiftas att all förskolepersonal ska ha grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för barn. De insatser som görs under de första minuterna kan vara helt livsavgörande, säger han.

Livräddande första hjälpen innebär till exempel kunskaper om vad som ska göras när ett barn sätter i halsen, förlorar medvetandet, drabbas av hjärtstopp eller stor blödning. Magnus Sandberg poängterar att det är viktigt att gå en kurs för att lära sig handgreppen och få möjlighet att träna på en övningsdocka. Det behövs sedan återkommande årlig träning för att kunskaperna ska hållas aktuella.

– Min uppfattning är att om man vet vad som ska göras när det värsta händer, då blir man tryggare och mer handlingskraftig även vid mindre allvarliga olyckor.

Han uppmanar förskolor att skapa en handlingsplan som innehåller viktiga telefonnummer och enkla instruktioner om vad som ska göras vid olika typer av olyckor. Ett annat förslag är att förebygga olyckor genom att regelbundet kontrollera inomhus- och utomhusmiljön för att upptäcka olycksrisker, ungefär på samma sätt som vid en brandöversyn. Det kan handla om att sätta skydd över vassa hörn, kolla klämskydd på dörrar eller att försäkra sig om att fönstren är låsta.

Magnus Sandberg träffar ibland föräldrar och barn som söker hjälp hos BVC efter olyckor som inträffat i förskolan. Även förskolepersonal vänder sig till mottagningen för råd kring skador.

– Fall- och sårskador, att barnet klämt sig eller fått skador i samband med kollision med ett annat barn är några av de vanligaste olyckorna, berättar han.

Det saknas dock nationell statistik över vilka barnolyckor som sker i förskolan och hur många som drabbas. Förskolorna har ingen skyldighet att rapportera olyckor och tillbud som drabbar barnen och det finns heller inga krav på uppföljning. Utbildningsdepartementet utreder för närvarande ett förslag om att införa ett nationellt rapporteringssystem för förskolorna. Målet är att kunna öka kunskapen om skaderisker och stärka det förebyggande arbetet.

Men vem bär ansvaret om ett barn råkar ut för en allvarlig olycka i förskolan? Det beror på hur olyckssituationen ser ut. Det övergripande ansvaret ligger hos huvudmannen, som kan vara en kommun eller en enskild huvudman. Men det finns rättsfall där förskollärare exempelvis dömts till vållande av kroppsskada för att de varit oaktsamma och bidragit till att en olycka har kunnat ske.

Gör så här:

Bett av annat barn

Rengör eventuellt sår. Be föräldrar kontakta sjukvården om såret blir infekterat. Stelkrampsskydd behöver inte kontrolleras eftersom stelkramp inte sprids mellan människor.

Brännskada

Spola huden med svalt vatten. Uppmana föräldrarna att söka vård om brännskadan är större än barnets hand eller om den sitter i ansiktet, på könsorgan, händer, fötter eller över stora leder.

Fraktur

Frakturer är relativt ovanliga bland förskolebarn. Be föräldrarna kontakta sjukvården om barnet inte vill stödja på foten eller har mycket ont.

Förgiftning

Ring Giftinformationscentralen telefon 08-331 12 31. Följ deras instruktioner. Vid akuta fall ring 112 och begär giftinformation.

Hjärnskakning

Uppmana föräldrarna att kontakta sjukvården om barnet blir illamående eller slö och trött, efter att ha slagit i huvudet.

Klämskada

Håll den klämda kroppsdelen i högt läge. Be föräldrarna kontakta sjukvården om smärtan och svullnaden inte ger med sig.

Luftvägsstopp

Kan inträffa till exempel om barnet sätter mat i halsen eller får ner ett föremål i luftvägarna. Om barnet är vid medvetande: Uppmana barnet att hosta. Sitter föremålet kvar ställ dig bakom barnet och luta barnet framåt så mycket att huvudet är lägre ner än barnets bröst. Gör fem snärtiga slag mellan barnets skulderblad. Ge fem buktryck, ovanför barnets navel och nedanför bröstbenet. Tryck kraftigt inåt och uppåt fem gånger. Gör serien med ryggslag och buktryck ytterligare två gånger. Har föremålet inte kommit upp, ring 112. Fortsätt omväxlande med ryggslag och buktryck tills föremålet kommer upp eller tills hjälp kommer.

Är barnet medvetslöst eller blir barnet medvetslöst övergå till att göra hjärt- och lungräddning.

Sticksår öga

De flesta stickskador i ögat ger ytliga repor som självläker. Om ett spetsigt föremål tränger igenom ögats vägg, sök akutsjukvård.

Strypning

Lossa det som förorsakar strypningen. Kontrollera om barnet är vid medvetande och andas. Starta annars hjärt- och lungräddning och larma 112.

Sårskada

Rengör såret. Vid allvarlig sår­skada håll den skadade kroppsdelen i högt läge och försök stoppa blödningen genom att trycka hårt mot såret. Om blödningen inte går att stoppa ring 112. Vid djupt sår uppmana föräldrarna att kontakta sjukvården för bedömning.

Tandskada

Be föräldrarna kontakta tandvården.

Källor: Magnus Sandberg, HLR-instruktör och barnsjuksköterska samt 1177.se

 

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin