Ingår i temat
Förskoleklassen
Läs senare

Ny läroplan för förskoleklassen

förskoleklassNu har förskoleklassen fått ett nytt eget avsnitt i grundskolans läroplan. Syftet är att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten mellan skolor. Dessutom har förskolans läroplan uppdaterats.

15 aug 2016
Ny läroplan för förskoleklassen
Äntligen! Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, välkomnar den nya läroplanen för förskoleklassen. Foto: Mikael Johansson

Förskoleklassen har fått en egen läroplan. Sedan första juli gäller nya texter om förskoleklassen i grundskolans läroplan som förtydligar syftet och det centrala innehållet. Undervisningen ska innehålla språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Pedagogiken ska vara en blandning av förskolans arbetssätt och skolans. Fantasi och variation nämns bland annat. Tanken om förskoleklassen som en bro mellan skolformerna lever alltså kvar.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar de nya skrivningarna.
– I den pågående politiska debatten om tioårig grundskola har det fantastiska arbete som bedrivs av förskoleklasslärarna uppmärksammats alldeles för lite. Nu är det dags att synliggöra det.

Bakgrunden till ändringarna är att Skolinspektionen pekat på brister i förskoleklasser och fritidshem som har att göra med att styrdokumenten varit för otydliga. Fritidshemmet har också fått ett tydligare uppdrag med ny text i läroplanen.

Även läroplanen i förskolan har uppdaterats med nya skrivningar om övergångar och samarbetet mellan förskola och skola. Nytt är bland annat att man betonar samverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd.

Nya läroplanen i korthet

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
• Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
• Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang
• Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
• Använda matematiska begrepp och resonemang
• Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
• Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Läroplanen understryker också att
• Förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång.
• Information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från
förskolan till förskoleklassen, och vid elevers övergång från förskoleklassen till skolan.
• Det ska bli tydligare vem som är ansvarig för att föra över informationen.

Mer info på skolverket.se

Nytt i förskolans läroplan

Förskollärare ska ansvara för att:
I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapasammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.
• Att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

Arbetslaget ska:
• I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Alla artiklar i temat Förskoleklassen (25)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin