Läs senare

Om att undervisa de yngsta

20 feb 2018

Förskolans yngsta barn – perspektiv på omsorg, lärande och lek

Ingrid Pramling Samuelsson och Agneta Jonsson

[Liber]

I Förskolans yngsta barn – perspektiv på omsorg, lärande och lek presenterar 16 författare sina perspektiv på små barns utbildning och förskollärares undervisning för de yngsta barnen. Det är spännande läsning där författarna har några gemensamma drag. Aspekten som de flesta lyfter fram är att utgå från barnets intention, inte den egna, inte läroplanens. Att förstå och sätta sig in i vad barnet riktar sin blick, tanke eller sitt tal emot och börja mötet där. Att undervisningen utgår från vardagliga händelser och företeelser som finns i förskolan eller i barnets nära erfarenhetsvärld. Att den äkta dialogen är viktig – där förskolläraren lyssnar in och bejakar barnet, men också utmanar.

Bokens redaktörer, Ingrid Pramling Samuelsson och Agneta Jonsson, lämnar också egna bidrag kring hur man kan se lek och lärande i ett sammanhang. De menar att när förskollärare deltar i barns lek, kommunicerar och utmanar i riktning mot något specifikt kan barnet använda den kunskapen i andra leksituationer. Innehållet utgår från tre perspektiv. Det första handlar om Omsorg, empati och fostran. Vi får bland annat stifta bekantskap med anknytningsteorier via Malin Broberg. Hon ger perspektiv på händelser i förskolan som vi direkt känner igen från mötet mellan barn, vårdnadshavare och förskollärare.

I andra delen, Att hantera undervisning om förskolans innehållsfrågor, presenteras olika innehållsaspekter. Du som ofta läser pedagogisk litteratur känner igen Camilla Björklund som skriver om undervisning utifrån matematik och Eva Johansson som utgår från demokrati och barns inflytande i undervisningens vardag. Men flera för mig obekanta författare bidrar med områden som musik, digitalt lärande och ljud som fysikaliskt fenomen. I den avslutande delen Förutsättningar för lek, samtal och nuets didaktik knyts olika perspektiv samman. Ingrid Engdahl ställer frågan: Känner du toddlarna? och Barbro Bruce talar om tre myter om barn och språkutveckling.

Jag lovar: Boken är för dig som vågar ge dig hän åt undervisning för de yngsta barnen! Den intar olika perspektiv, växlar mellan teorier och verklighetsbeskrivningar och känns mycket trovärdig och relevant.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin