Ingår i temat
Förskoleklassen
Läs senare

Om lek i förskoleklass

09 mar 2016

Förskollärarna Annika Andréasson och Birgit Allard blev Ulla-Britta Bruunstipendiater 2014 och har nu samlat sina erfarenheter i boken Lärande lek i förskoleklass. Det är en genomtänkt, genomarbetad och välskriven bok. Livet i förskole­klassen beskrivs generellt och praktiskt med stor tydlighet. Lärare med egen erfarenhet av arbete i förskoleklass kan känna igen sig och lätt identifiera sig med lärarnas ambitioner och vardag. Författarna vill berätta om förskoleklassens unika position, skydda och främja det lekfulla lärandet men binda samman läroplanerna så målet för lärandet blir tydligt.
Författarna betonar hur grundläggande de goda relationerna är för att utveckla lärande, hur det positiva bemötandet och förväntningarna stödjer och utvecklar barnen. Genomgående återkommer de till hur verksamheten måste utgå från barnens värld och intressen för att bli meningsfull. Barn får motivation till lärande i sammanhang som de själva upplever ha en verklig innebörd, menar de.

Kopplingen mellan lek och lärande är stark, man vill fånga upp barnens intressen för att ge dem lekutrymme och ur leken finna möjligheter till lärande. Dagsrutiner tydliggörs med ett bildschema, där förutsägbarheten ger trygghet. Leken ska kunna pågå ostört under en längre tid av dagen. Miljön är ordnad för att skapa struktur och arbetsro. Tydliga lekstationer med berikande material kan göras om efter nya intressen.

Stort utrymme ges åt barnens läs- och skrivintresse och hur det kan utvecklas i för barnen meningsfulla sammanhang. I alla lekstationer finns möjligheter till skrivande, etiketter, inköpslistor och andra tillbehör. Man strävar efter att omge barnen med en rik skriftspråkig miljö. I kapitlen om läs- och skrivutveckling beskriver författarna hur olika aktiviteter samverkar och förstärker varandra, samtalandet och berättandet ger lust att skriva texter, att kommunicera. Berättelser och sagotexter kan dramatiseras.

Den vardag författarna beskriver är vad man bör förvänta sig av en god förskoleklassverksamhet. Det finns inget att opponera sig emot, få saker att ifrågasätta eller överraskas av. Boken har genomgående ett lärarperspektiv. Författarna beskriver sitt arbetssätt, understryker och bekräftar dess relevans genom referenserna till forskning och andra författare. Jag kan emellanåt tycka att de fungerar som bekräftelser på att man gör rätt. Mer sällan får vi veta hur lärarnas förhållningssätt gestaltar sig i praktiken.

En mening som ”vårt engagemang och våra nyfikna frågor…” väcker läsarens nyfikenhet på hur frågorna ställs och vilka reflektioner de ger upphov till bland barnen. Tyvärr får vi oftare ta del av en sammanfattning än hur barnens föreställningar utmanas av lärarnas frågor. Jag skulle ha önskat att få veta mer om de undersökande processer, där lärarnas utmaningar kan synliggöra mångfalden i barnens tänkande.

Att skriva en bok om sitt pedagogiska arbete är att dela med sig av erfarenheter och kunskaper, glädje, lust och egen utveckling. Man förväntar sig att den ska fylla ett tomrum, ett behov hos en grupp läsare, och man funderar naturligtvis mycket kring vad som ska finnas med. Det är alldeles uppenbart att barns intresse för texter är en stark drivkraft för författarna, liksom meningsfullhet, trygga relationer och positiva förväntningar på barns förmåga. Däremot finns andra områden som behandlas mer styvmoderligt, till exempel matematik och skapandet som ett uttryck för lust och som en integrerad del i lärandet.

Författarna menar att om barnens intressen och idéer ligger till grund för undervisningen blir det svårare att på förhand planera vad som ska ske. De återkommer till hur de mer vill rikta fokus mot sitt förhållningssätt än mot innehållet i lärandeområdet. Men att uppmärksamma det som pågår bland barnen för att sedan planera för att göra det till ett spännande innehåll för lärande är vad hela verksamheten handlar om. Var tog läroplanen vägen?

Lärande lek i förskoleklass

Annika Andréasson och Birgit Allard

Lärarförlaget

 

 

Alla artiklar i temat Förskoleklassen (25)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin