Läs senare

Omsorg från olika synvinklar

12 sep 2017

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

Bim Riddersporre, Barbro Bruce, m fl.

[Natur och kultur]

Vad får dig att öppna en bok? Titeln, omslaget eller att din bästa kompis rekommenderar den? Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund av Bim Riddersporre och Barbro Bruce väckte mitt intresse av två anledningar. Den första är att omsorg om barnet är en viktig ingrediens i en förskola av hög kvalitet. Den andra är hur den riktning som förskolläraryrket professionaliserats i provocerat mången psykolog och lett till uttalanden om läroplaner och de yngsta barnens plats i förskolan.

Bim Riddersporre och Barbro Bruce har bjudit in en mängd författare för att bidra med vetenskapliga perspektiv på omsorg i förskolan. Ambitionen är att olika discipliner ska komma till tals, som filosofi, psykologi, pedagogik, sociologi och medicin. Varje kapitel presenteras med en entusiastisk ton, som en sorts sammanfattning och nyfikenhetsskapande.

Pedagogikprofessorn Sven Persson delar första kapitlet med barnläkaren Lars H Gustafsson. De slår inledningsvis fast att det är olyckligt att göra skillnad på pedagogik och omsorg. Omsorg är en del av pedagogiken och vice versa. Sven Persson låter barns röster om förskollär­are bilda stommen i sin text. Ett drag som jag uppskattar och som skapar närhet till de teorier han presenterar. Han beskriver hur barns önskemål om hur en förskollärare ska vara stämmer överens med forskning kring kvalitet, som handlar om sådant som emotionellt närvarande, lyssnande och lyhört stimulerande. Sven Persson har skapat begreppet pedagogisk relation och som han i texten knyter ihop med omsorg.

Ett annat kapitel som fångar mig handlar om Hugo Lagercrantzs beskrivning av hur hjärnan byggs upp från befruktningen, från fosterstadiet till vuxen individ. Han går in på områden som minnet, språkutveckling, den översvämmade hjärnan och hjärnans belöningssystem. Det här kapitlet är speciellt eftersom Barbro Bruce har kommenterat varje område med en ruta som handlar om hur man kan tänka om området i förskolan.

Andra perspektiv som lyfts fram i boken är omsorg i förhållande till måltiden, estetiken, manligt-kvinnligt, feministisk omsorg, omsorgsfullt språkande, förskollärares berättelser och ledarskapet. Flera teoretiker lyfts fram, några för mig okända. En som ofta nämns är Noddings. Det är inte helt lätt att hänga med i alla teoretiska perspektiv. Jag hade gärna haft ett litet register där de presenterades.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin