Ingår i temat
Förskoleklassen
Läs senare

Översikt om övergångar

19 sep 2015

Att ställas inför genomgripande förändringar som man saknar inflytande över kan skapa oro och bygga upp föreställningar och farhågor. En av de stora förändringarna i barnets liv är övergången från förskolan till skolans värld. Helene Lumholdt diskuterar i Perspektiv på övergångar hur man kan skapa goda förutsättningar för övergångarna mellan de olika skolformerna.

Hon inleder med att lyfta fram både politiska, ekonomiska och pedagogiska motiv bakom införandet av förskoleklassen. Ur diskussionen om sänkt skolstart eller inte, växte en kompromiss fram. Det fanns också en strävan att motverka segregation och arbeta för ett jämlikare samhälle. Att komma igång tidigare med läs- och skrivträning ansågs som en vinst med att lyfta in sexåringar i skolan.

Sedan dess har det skrivits mängder om hur två världar skulle mötas och hur förskolan skulle påverka skolans undervisning. Det har talats och skrivits om vikten av en samsyn på lärande och en helhetssyn på barns utveckling. Men den förvirring som kom att bidra till det växande avståndet mellan skolformerna och på många sätt isolera förskoleklassen, hade sin grund i de olika styrdokumenten. Medan skolan styrdes av uppnåendekrav skulle förskoleklassen arbeta med strävansmål likt förskolan. Dessa var så otydliga och oprecisa att de skapade ett orimligt stort tolkningsutrymme. Stora skillnader mellan förskoleklasserna uppstod.

I Skolverkets utvärderingar har man konstaterat att det ”saknas kunskaper om reformens intentioner och läroplanens innehåll”. Behovet av implementeringsinsatser har varit stort. Skolverkets stödmaterial Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet kom hösten 2014.

Mycket i Helene Lumholdts bok refererar just till det materialet. Hon ger också exempel på samverkansformer och erfarenhetsutbyten. Här diskuteras överlämningssamtal, värdegrund, sekretess, praktiska strukturer och kanske viktigast av allt: en förståelse för att övergången handlar om mycket mer än att ett barn ska byta plats.

I de forskningsstudier Lumholdt refererar till fördjupas och vidgas perspektivet på vad som tycks avgörande för goda övergångar. Mycket av den internationella forskningen har tidigare varit inriktad på hur övergångar kan göras smidigare för att främja barns teoretiska lärande. Sally Peters, Nya Zeeland, menar att strukturella förberedelser är överskattade, och att anknytning, förutsättningar för att utveckla goda relationer, är avgörande. John Hattie menar att de viktigaste faktorerna för lärandet som helhet är kamrater och klassrumsklimat.

Den nivå barnen ligger på rent kunskapsmässigt eller hur väl förberedda de är, verkar inte ha den betydelse man förväntat sig.

Helene Lumholdt lyfter också fram Helena Ackesjös studier, som beskriver det kulturella gap barnen befinner sig i och hur viktig kontinuiteten i de sociala kontakterna därför är. Ur barnets perspektiv diskuterar hon separation, motstånd och anpassning, en process där barnet samtidigt som det separerar från det gamla börjar skapa en tillhörighet till det nya.

Om man har arbetat i förskoleklass några år är det mycket man kan känna igen från sin egen praktik, den vill greppa över allt från den besvärliga sekretessen och meningslösa utvecklingsplaner till de viktiga mötena mellan pedagoger, trepartsmöten och hur man särskiljer barn som behöver utredas.

Det viktigaste med en sådan här sammanställning är hur den hjälper oss att komma vidare. Där tror jag att man behöver gå till den forskning författaren refererar till och kanske organisera studiedagar för fördjupade och förnyade perspektiv för alla inblandade pedagoger.

För lärarstudenter ger den en bra översikt av de viktiga och utmanande frågorna de kommer att konfronteras med under en spännande utvecklingsprocess.

Något jag tycker alla bör bära med sig är idén om vad förskoleklassens arbete ska inriktas på. Mer än att anpassa barnen till en formell struktur bör fokus läggas på barnens potential. Att barnen känner att deras kunskaper och förmågor tas tillvara, är grunden för diskussionen om övergångarnas betydelse, menar författaren.

Perspektiv på övergångar
Helene Lumholdt
Lärarförlaget

Alla artiklar i temat Förskoleklassen (25)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin